Jun 20, 2019   9:27 p.m. Valéria
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
Identification number: 2359
University e-mail: marian.peciar [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Institute of Process Engineering (FME)
Director - Institute of Process Engineering (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:High pressure uniaxial powder pressing
Written by (author): Ing. Tomáš Šiška
Department: Institute of Process Engineering (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
Opponent:Ing. Martin Kluka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vysokotlakové jednoosové lisovanie práškov
Summary:vlastnostiach stláčaného práškového materiálu. Navrhnutou metodikou boli namerané a vyhodnotené závislosti, ktoré boli predmetom diplomovej práce a ich výsledky boli uvedené v práci. Opis priebehu zmeny týchto parametrov bol realizovaný pomocou elektromechanického lisu so zabudovanými snímačmi sily, rýchlosti a polohy lisovacieho piesta. Získané údaje zo snímačov boli pomocou rozhrania prekonvertované do programu Microsoft Excel. Následne bol vytvorený program, kde boli tieto dáta prepočítané do nami hľadaných závislostí , ktorými bola relatívna hustota, lomová pevnosť v závislosti na rýchlosti lisovania a použitých lisovacích silách. Závislosti boli dané do grafov fitovaním cez namerané a vypočítané body. V závere bolo uvedené, ktoré parametre lisovania vplývali na vlastnosti práškového materiálu počas procesu stláčania, a ktoré mali vplyv na pevnosť vylisovaných tabliet.
Key words:jednoosové lisovanie, rýchlosť lisovania, lisovacia sila, relatívna hustota

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited