Jun 26, 2019   7:42 a.m. Adriána
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
Identification number: 2359
University e-mail: marian.peciar [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Institute of Process Engineering (FME)
Director - Institute of Process Engineering (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Pirolysis of organic waste
Written by (author): Ing. Marek Majka
Department: Institute of Process Engineering (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
Opponent:doc. Ing. Roman Fekete, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Pyrolýza organických podielov odpadov
Summary:Moja bakalárska práca sa zaoberá zužitkovaním pyrolýzneho procesu a pyrolýznych produktov v energetike, konkrétne za účelom výroby elektrickej energie a efektívnym využívaním odpadového tepla vznikajúceho pri procese spracovania organického materiálu. Práca obsahuje teoretické znalosti o procese pyrolýzy, schematický návrh pyrolýznej linky na 25 000 ton odpadu ročne, štúdiu zloženia komunálneho odpadu a taktiež problematiku riešenia zhodnocovania odpadu na Slovensku. Energetické zhodnocovanie organického podielu odpadu je jedným z možných spôsobov ako efektívne a systematicky znižovať množstvo ukladaného komunálneho odpadu na skládky odpadu. Zároveň pozitívnym aspektom pyrolýzneho spracovania komunálneho odpadu je znižovanie množstva emisií CO2 v ovzduší a taktiež znižovanie množstva spotrebovaných fosílnych surovín.
Key words:komunálny odpad, pyrolýzny koks, pyrolýza, pyrolýzny olej, pyrolýzny plyn, energetické zhodnocovanie, kogenerácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited