Jun 17, 2019   7:24 p.m. Adolf
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
Identification number: 2359
University e-mail: marian.peciar [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Institute of Process Engineering (FME)
Director - Institute of Process Engineering (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Predesign of a store tank for particular substance
Written by (author): Ing. Andrej Petráš
Department: Institute of Process Engineering (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
Opponent:doc. Ing. Ľubomír Javorek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh zásobníka partikulárnych látok
Summary:Cieľom diplomovej práce bol návrh zásobníka partikulárnych látok, ktorý by umožňoval striedanie typu toku pri jeho vyprázdňovaní a tým zabezpečoval homogenizačný účinok rôznych nasypaných vrstiev. Diplomová práca v sebe zahŕňa teoretické poznatky návrhu zásobníkov, ako je ich využitie na skladovanie, ich plnenie, vyprázdňovanie a spôsoby merania mechanicko-fyzikálnych vlastností partikulárnych látok. Návrhu výpustného otvoru zásobníka predchádzali experimenty na modelovom zásobníku, pomocou ktorých bol pozorovaný vplyv veľkosti výpustného otvoru na typ toku. Pomocou experimentov sa však nepodarilo určiť priamo závislosť veľkosti výpustného otvoru na typ toku, preto bol zásobník navrhnutý na základe teórie, ktorá je známa pre návrh zásobníka s hmotovým tokom. Diplomová práca sa ďalej venuje návrhu geometrie a rozmerov zásobníka so štrbinovým výpustným otvorom, a taktiež výpočtu tlakových pomerov a kontrole navrhnutej hrúbky steny zásobníka. Prácu uzatvára zostavný výkres navrhnutého zásobníka.
Key words:partikulárna látka, zásobník, tok partikulárnej látky

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 5 years from concluding this contract only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password), incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited