Jun 20, 2019   6:55 a.m. Valéria
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
Identification number: 2359
University e-mail: marian.peciar [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Institute of Process Engineering (FME)
Director - Institute of Process Engineering (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Municipal Waste Treatment in Village Trebatice
Written by (author): Ing. Pavel Moravčík
Department: Institute of Process Engineering (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
Opponent:Ing. Ondrej Sárkány
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Nakladanie s tuhým komunálnym odpadom v obci Trebatice
Summary:Práca sa venuje nakladaniu s komunálnym odpadom v obci Trebatice. Prvá kapitola sa venuje základnému rozdeleniu odpadov, definovaniu pojmov a katalógu odpadov. Druhá kapitola sa zaoberá s odpadovým hospodárstvom a jeho účelom. Ďalšia kapitola je zameraná na spôsoby zneškodnenia tuhého komunálneho odpadu, pričom je podrobnejšie popísaný spôsob skládkovania. Praktická časť práce začína z analýzy obce Trebatice, demografickej polohy a stručného prehľadu povinnosti obce. Následne je analyzované zloženie tuhého komunálneho odpadu v obci Trebatice, spôsob nakladania a vývoj produkcie jednotlivých odpadov od roku 2004 až 2011. Následne sa práca venuje skládke TKO v Rakoviciach, spôsobu skládkovania a tiež sú popísané technické a technologické zariadenia využívané na skládke. Posledná časť práce sa venuje kompostovaniu v domácnosti, čo by bolo veľkým prínosom pre obec Trebatice.
Key words:komunálny odpad, odpadové hospodárstvo, skládka, bioodpad

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited