Dec 10, 2019   5:25 a.m. Radúz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Jana Gabková, PhD.
Identification number: 2363
University e-mail: jana.gabkova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav matematiky a fyziky (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Endurance situations of the technical universities' students
Written by (author): Ing. Monika Mojžišová
Department: Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Thesis supervisor: RNDr. Jana Gabková, PhD.
Opponent:RNDr. Soňa Halusková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Záťažové situácie u študentov technických VŠ
Summary:CEPEKOVÁ, Monika: Záťažové situácie u študentov technických vysokých škôl. [Diplomová práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied. Školiteľ: RNDr. Jana Gabková, PhD. -- Bratislava: SjF STU, 2009. 70 s. Hlavným cieľom diplomovej práce bolo zistiť mieru subjektívneho prežívania záťažových situácií u študentov technických VŠ a spôsoby, ktorými tieto situácie zvládajú. Práca je rozdelená na štyri časti. Prvá časť sa venuje charakterizovaniu skúmanej problematiky a metodológii pojmov. V druhej časti sa práca zameriava na analýzu súčasného stavu vzdelávania na technických vysokých školách. Tretia, prieskumná časť sumarizuje poznatky získané z dotazníka, ktorého respondentmi boli študenti technických vysokých škôl, s cieľom overiť platnosť stanovených hypotéz. V závere diplomovej práce sú navrhnuté odporúčania pre prax , ktorých aplikáciou je možné znížiť úroveň pociťovanej záťaže u vysokoškolákov.
Key words:zvládanie záťažových situácií, stres, osobnostná výbava, záťaž, záťažové situácie


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited