27. 1. 2020  17:05 Bohuš
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

RNDr. Jana Gabková, PhD.
Identifikační číslo: 2363
Univerzitní e-mail: jana.gabkova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav matematiky a fyziky (SjF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Týranie žiakov na základnej škole
Autor: Ing. Jozef Holubica
Pracoviště: Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Vedoucí práce: RNDr. Jana Gabková, PhD.
Oponent:RNDr. Soňa Halusková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Týranie žiakov na základnej škole
Abstrakt:ABSTRAKT HOLUBICA, J oz e f , Tý r an i e d e t í n a zák l ad n e j š k ol e . [Di pl omov á p r á c a ] - Slo v ensk á t e c hni c k á u ni v e r z i t a v Br a t i s l a v e . Ma t e r i á lo vo t e c hn olo gi c k á f ak ul t a so s ídl om v Tr na v e ; Ka t ed r a i nž in i e r sk e j p ed a go gi k y a p s yc h o l ó gi e . -- Škol i t e l RNDr . J ana Ga b ko v á PhD. Trn av a : Mt f STU, 2 00 9. Klúco v é s lo vá : t ýr a n i e , š i k an ov a ni e , a gr e s i a . Ci e l om p r á c e bo lo z i s t i t s t av š ik an o va ni a n a z ákl a dne j š ko l e v z áv i s l os t i od j edn ot l iv ýc h s t up n ov z ák l a dn e j šk ol y. Pr á c a s a sk l a dá z o š t yr o c h k a p i t ol p omen ov a n ýc h p o dl a z ad a ni a di pl omo v e j p r á c e , kto r é s a z a ob e r a j ú p ro bl ema t ik ou t ýr a n i a d e t í . V p r ve j k a pi t ol e s ú o bj a s n en é rôz n e d r uh y t ýr a n i a d e t í . Dr u há k a pi t ol a o bs a hu j e i n fo rmá c i e o p os t a v ení d i e t a t a v s ú c a s n e j sp olo cn os t i . Tr e t i a k api tol a o bs a huj e pr i e s kum v obl a s t i p r ob l ema t ik y š i ka no v an i a . Št v r t á k a pi t ol a obs a hu j e o p a t r en i a a od po r úc a n i a p r e n á pr a vu š i k an ov a ni a v p r ax i .
Klíčová slova:šikanovanie , agresia, týranie


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně