Dec 12, 2019   5:08 a.m. Otília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Jana Gabková, PhD.
Identification number: 2363
University e-mail: jana.gabkova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav matematiky a fyziky (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Motivation of students at Secondary school in specialized subjects
Written by (author): Ing. Zuzana Rozenbergová
Department: Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Thesis supervisor: RNDr. Jana Gabková, PhD.
Opponent:RNDr. Soňa Halusková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Motivácia žiakov na stredných školách v odborných predmetoch
Summary:Diplomová práca sa zaoberá problematikou motivácie vo vyučovacom procese. Jej cieľom je zistiť činitele, ktoré motivujú žiakov stredných škôl vo výučbe odborných predmetov. Diplomová práca pozostáva z dvoch hlavných častí a je členená do šiestich kapitol. Prvá časť práce je venovaná teoretickej analýze motivácie vo vyučovacom procese - jej pedagogickým a psychologickým aspektom a významu vo výučbe (kapitoly 1-4). Druhá časť práce je venovaná pedagogickému prieskumu v oblasti skúmanej problematiky (kapitoly 5-6). Pedagogický výskum bol realizovaný formou dotazníka na Súkromnej strednej škole technickej v Žiari nad Hronom a zúčastnilo sa 86 žiakov 1. - 4. ročníka odboru elektrotechnika. V závere tejto časti práce sú uvedené aj návrhy a odporúčania pre pedagogickú prax.
Key words:motivácia, problémy motivácie, stredná škola, žiak - žiaci, odborné predmety, elektrotechnika

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited