Jan 18, 2020   2:17 a.m. Bohdana
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PaedDr. Ing. Ingrid Součková, PhD.
Identification number: 2364
University e-mail: ingrid.souckova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Possibilities of Application of Logistics Tools in the Management of Production Quality
Written by (author): PaedDr. Ing. Ingrid Součková, PhD.
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Marián Králik, CSc.
Opponent 1:doc. PhDr. Monika Šestáková, DrSc.
Opponent 2:prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Možnosti uplatnenia logistických nástrojov v systéme manažérstva kvality produkcie
Summary:Predložená dizertačná práca sa zaoberá možnosťami uplatnenia logistických nástrojov v systéme manažérstva kvality produkcie. Cieľom práce bolo identifikovať možnosti použitia logistických nástrojov pre manažérstvo kvality produkcie pri optimalizácii výrobného systému a následné zostavenie referenčnej metodiky použitia týchto nástrojov na minimalizáciu strát s ohľadom na zvyšovanie kvality produkcie. V neposlednom rade si dizertačná práca kladie za cieľ zmapovať využívanie týchto nástrojov v praxi výrobných podnikov na Slovensku a poukázať na to, že ich využívanie vedie k znižovaniu nákladov, zvyšovaniu kvality, výkonnosti, efektívnosti a hospodárnosti, a z toho vyplývajúcej vyššej konkurencieschopnosti týchto podnikov. Výsledky riešenia sú príspevkom k rozšíreniu aplikačných možností logistických technológií aj do oblasti manažérstva kvality produkcie. Dizertačná práca prispieva aj do tvorby znalostného systému v oblasti logistiky, nakoľko analyzuje rozsiahly súbor metód, techník a technológií, poukazuje na vzájomné súvislosti a vymedzuje najvhodnejšie oblasti použitia.
Key words:manažérstvo kvality, logistické nástroje, konkurencieschopnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited