Jul 24, 2019   11:17 a.m. Vladimír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ivan Morávek, PhD.
Identification number: 2365
University e-mail: ivan.moravek [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Centre of innovations (FME)
Director - Centre of innovations (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Construction of an open system for testing knowledge
Written by (author): Ing. Ján Genčur
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ivan Morávek, PhD.
Opponent:Ing. Andrej Červeňan, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Stavba otvoreného systému pre testovanie vedomostí
Summary:Cieľom tejto diplomovej práce je selekcia vhodného LMS systému, ktorý bude umoţňovať elektronické hodnotenie vedomostí a následné zostavenie e-learningového testu a konfigurácia databázy otázok v tomto vybranom e-learningovom prostredí pre konkrétny vzdelávací proces. Práca pozostáva z dvoch častí, a to teoretickej a praktickej. V prvej teoretickej časti je vysvetlená problematika elektronického vzdelávania, kvalita vzdelávania, porovnanie existujúcich e-learningových systémov a napokon je v tejto časti popísaný výber najvhodnejšieho z nich, ktorým je LMS Moodle. Obsah druhej kapitoly, ktorou sa začína praktická časť je zameraná na popis vybraného systému zo strany administrátora, čo zahŕňa deskripciu prostredia, základných nastavení a orientáciu v prostredí systému. V poslednej kapitole je pomocou ukáţok charakterizovaná konfigurácia zostavených otázok a funkčného testu.
Key words:e-learning, Moodle, LMS systémy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited