Jun 6, 2020   9:06 a.m. Norbert
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identification number: 23863
University e-mail: rastislav.ingeli [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Graduate          Final thesis     
     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Design of a sports hall
Written by (author):
Ing. Lukáš Poctavek
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh športovej haly
Summary:
Predmetom riešenia mojej diplomovej práce je návrh športovej haly v obci Nové Sady. Budova bude osadená na parcelách číslo 328/2, 329/2, 329/10, kataster Nové Sady, okres Nitra, ktoré sú súčasťou školského areálu základnej školy Nové Sady. Cieľom navrhnutej stavby je vhodne doplniť občiansku vybavenosť v obci a poskytnúť tak ďalšie možnosti športového vyžitia, čo v konečnom dôsledku zvýši interakciu medzi ľuďmi a pozitívne ovplyvní spoločenský život obyvateľov obce Nové Sady. Pri spracovaní projektovej dokumentácie som vychádzal z navrhnutej architektonickej štúdie, ktorú som vypracoval v zimnom semestri rovnakého školského roku. Pri riešení objektu som postupne aplikoval vedomosti získavané počas štúdia. Budova pozostáva z dvoch dispozičných celkov, a to z hracej plochy a dvojpodlažného zázemia orientovaného na východnej strane objektu. Hracia plocha sa nachádza spolu s prvým podzemným podlažím zázemia pod úrovňou okolitého terénu. Medzi hracou plochou a zázemím nachádzame vodorovné a vertikálne komunikačné cesty, ktoré sprístupňujú miestnosti v zázemí. Zázemie v prvom podzemnom podlaží pozostáva zo šatní, umyvární, sociálnych zariadení, športového klubu (vrátane skladu), skladu športových potrieb, technickej miestnosti určenej pre požiarnu ochranu budovy a technickej miestnosti pre ostatné zariadenia budovy. V prvom nadzemnom podlaží zázemia športovej haly nachádzame podobne ako v prvom podzemnom podlaží šatne, umyvárne a sociálne zariadenia, ktoré sú situované opäť do stredu dispozície a obkolesujú vstupnú halu. Dispozíciu ďalej po stranách doplňujú priestory viacúčelovej sály, posilňovne a bezbariérovej záchodovej kabíny. Spracovaná projektová dokumentácia pozostáva z grafickej časti a textovej časti, v ktorých som postupne navrhoval stavebné konštrukcie a zariadenia budovy tak aby vyhovovali všeobecným požiadavkám na výstavbu, ktoré sú definované všeobecnými platnými normami a vyhláškami Slovenskej republiky.
Key words:
viacúčelová sála, posilňovňa, školský areál, športová hala

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited