Jun 2, 2020   1:37 p.m. Xénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identification number: 23863
 

     
     
     
Final thesis
     
Publications     
Supervised theses
     
Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Reconstruction of a social building
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Opponent:Ing. Jana Paulovičová
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rekonštrukcia spoločenskej budovy
Summary:
Spracovaná diplomová práca obsahuje technický popis a výkresovú dokumentáciu obnovovaného objektu spoločenskej budovy v obci Mojmírovce a navrhovanej prístavby penziónu s reštauráciou a spoločenskou sálou. Výkresová dokumentácia je spracovaná na úrovni realizačného projektu a obsahuje dokumentáciu existujúceho stavu objektu, búracích a navrhovaných prác na prvom nadzemnom podlaží a dokumentáciu nového stavu spoločenskej budovy s prístavbou. Navrhnuté riešenie vyplýva z funkčných požiadaviek na prevádzku objektov a vypracovaných architektonických podkladov. Textová časť obsahuje popis technických informácií o riešených objektoch, navrhovaných prácach na obnovovanej spoločenskej budovy a špecifikáciu navrhovaného objektu prístavby. Nazačiatku sú uvedené základné informácii o charakteristike územia stavby, urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie objektov. Textová časť ďalej samostatne rieši technický popis existujúceho stavu a navrhovaného riešenia pre objekt spoločenskej budovy a samostatne technický popis a návrh konštrukcií objektu prístavby. Práca ďalej obsahuje prílohy, tepelnotechnické posúdenia fragmentov a energetické hodnotenie objektov.
Key words:
prevetrávaná fasáda, clt, titanzinková krytina

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited