Jun 6, 2020   10:28 a.m. Norbert
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identification number: 23863
 

     
Graduate     Lesson
     
     
Publications
     
Supervised theses
     
Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Modern kindergarten
Written by (author):
Bc. Simona Michalisková
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis is submitted


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Moderná materská škola
Summary:
MICHALISKOVÁ, Simona: Moderná materská škola. [Diplomová práca]. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta. Katedra konštrukcií pozemných stavieb. Vedúci záverečnej diplomovej práce: doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD. Bratislava: SvF STU, 2020 Cieľom vypracovania diplomovej práce bolo spracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby modernej materskej školy ktorá zahŕňa celkové architektonické a konštrukčné riešenie. Diplomová práca je zameraná na návrh funkčnej, modernej, ekologickej stavby s využitím klasických materiálov a obnoviteľných zdrojov energie aby mal objekt minimálny dopad na životné prostredie. Keďže sa jedná o materskú školu, pri návrhu bolo taktiež dôležité zamerať sa na exteriér, kde budú žiaci tráviť voľný čas. Stavba je situovaný v centre obce Korňa, Žilinský kra. Parcela je obklopená zeleňou čo vytvára ideálne prostredie pre objekt materskej školy. Celý objekt je navrhnutý v tradičnej a jednoduchej architektúre s čistými líniami aby zapadol do danej lokality, fungoval v harmónii s prírodou a okolitou zástavbou. Diplomová práca je rozdelená na viacero častí: textovú a grafickú. Textová časť obsahuje sprievodnú, technickú správu, kde sú uvedené základe informácie o objekte a podrobný popis technického riešenia konštrukcií. Súčasťou textovej časti sú aj prílohy kde sú definované vlastnosti výplňových a obalových konštrukcií, posúdenie konštrukcií z hľadiska stavebnej tepelnej techniky, teplo-technické posúdenia kritických detailov na interiérovú povrchovú teplotu a posúdenie objektu z hľadiska potreby tepla na vykurovanie. V prílohách sa taktiež nachádza výpis prvkov a výpis skladieb. Grafická časť obsahuje celú výkresovú dokumentáciu na úrovni realizačného projektu: situácia objektu, výkresy podzemného a nadzemného podlažia, príslušné rezy objektom, pohľady, strecha a detaily z dvoch vybraných problematík stavby. Vypracovanie diplomovej práce viedlo k rozšíreniu poznatkov, oboznámeniu sa s novými technológiami a materiálovými prevedeniami a k osvojeniu si nadobudnutých vedomostí.
Key words:
životné prostredie, realizačný projekt, moderná materská škola, drevostavba

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited