Jun 6, 2020   10:06 a.m. Norbert
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identification number: 23863
University e-mail: rastislav.ingeli [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

     
Graduate     Lesson     Final thesis
     
     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Apartment block
Written by (author):
Ing. Ján Kovár
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Alexander Elek
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Bytový dom
Summary:
Ján Kovár Projekt pre realizáciu stavby bytového domu. [Bakalárska práca]. Slovenská technická univerzita v Bratislave, stavebná fakulta. Vedúci: Ing. Rastislav Ingeli Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár v študijnom programe: Pozemné stavby a architektúra. STU v Bratislave, 2011. Bakalárska práca obsahuje projekt pre realizáciu stavby bytového domu v Myjave. Predmetom môjho riešenia bolo navrhnúť bodový bytový dom do zastavanej časti okraju mesta rešpektujúc okolitú zástavbu a brať zreteľ na dispozičné a funkčné riešenie. Bakalárska práca má 70 strán a obsahuje textovú časť a grafickú časť. Textová časť zahŕňa sprievodnú a technickú správu, výpis prvkov typického podlažia, posudky z oblasti tepelnej techniky zamerané na fragmenty obalových konštrukcií, kritické detaily, výplne otvorových konštrukcií a potrebu tepla na vykurovanie stanoveného normou STN 73 0540. Grafická časť obsahuje pôdorysy, rezy, detaily, vybraný pohľad a poster. Zámerom návrhu bytového domu bola snaha o vytvorenie zodpovedajúceho bývania pre mladých ľudí, ktorí majú nižšiu požiadavku na veľkosť priestoru, ale vyššiu na komfort bývania.
Key words:
bytový dom, technická správa, grafická časť

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited