May 30, 2020   2:30 a.m. Ferdinand
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identification number: 23863
 

Contacts
     
     
     
Final thesis
     
     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Modeling the thermal conductivity of lighter reinforced composites
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Anton Puškár, PhD.
Opponent 2:Oľga Koronthalyová, prom. fyz., PhD.
Opponent 3:
prof. Ing. Dušan Katunský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
MODELOVANIE TEPELNEJ VODIVOSTI VYĽAHČENÝCH ŽELEZOBETÓNOVÝCH KOMPOZITOV
Summary:Hlavným cieľom práce je vyjadriť, aký vplyv má aplikácia vyľahčujúcich prvkov v konštrukcii na prechod tepla konštrukciou a porovnať vplyv plných železobetónových dosiek s vyľahčenými železobetónovými doskami na tepelnú ochranu budov, teda stanoviť tepelnotechnické vlastnosti konštrukcie. Vzhľadom k tomu, že sa vyľahčovaním zmenšuje objemová hmotnosť a tým aj únosnosť, sa paralelne sleduje mechanická odolnosť vyľahčených konštrukcií, ktorá je riešená na Katedre betónových konštrukcií. V experimentálnej časti predkladanej práce je zaznamenané 3-D šírenie tepla danými vyľahčenými konštrukciami, ktoré je porovnávané s numerickými modelmi s identickými vlastnosťami. Na numerické riešenia je využívaná metóda konečných prvkov v programovom prostredí Ansys 11. Analyzované sú existujúce systémy vyľahčených stropov, ktoré sú založené na princípe vzduchových dutín v konštrukcii. Takéto systémy sa používajú na celom svete a ich použitie stále rastie. Následne je aplikovaná navrhovaná technológia na vyľahčené systémy, ktorá je založená na princípe vyplnenia vyľahčujúcich dutín tepelnou izoláciou. Okrem aplikovania tejto technológie je veľmi dôležitý tvar vyľahčujúcich prvkov, ktorý má taktiež veľký vplyv na tepelnotechnické vlastnosti. Výsledkom tohto príspevku je porovnanie vplyvu vyľahčujúcich technológií železobetónových stropov na tepelný odpor, určenie výhod a nevýhod navrhovanej technológie, určenie tepelnotechnických vlastností vyľahčených stropov používaných v praxi, vplyv geometrie vyľahčujúcich prvkov a jej efektívne využitie v praxi. Výsledky práce sú vypracované na základe experimentálnej metódy, ktorá slúži ako podklad pre spracovanie numerickej metódy. Následne sú spracované závislosti medzi experimentálnou metódou a numerickou metódou a spracovanie celkových výsledkov práce.
Key words:
vyľahčené stropy, súčiniteľ tepelnej vodivosti, nehomogénne konštrukcie

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited