Feb 21, 2020   8:35 p.m. Eleonóra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Identification number: 2419
University e-mail: lubor.kucak [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Mechanical Engineering (STU)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Comparison of emission in the transition from fossil fuels to wood chip
Written by (author): Ing. Štefan Kukučka
Department: Ústav energetických strojov a zariadení (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Opponent:doc. Ing. Stanislav Malý, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Porovnanie emisií pri prechode z fosílnych palív na drevnú štiepku
Summary:Cieľom prace je poukázať na vznikajúce emisie pri spaľovaní a ich vplyv na ľudí a životne prostredie. Práca je rozdelená na viac kapitol. V úvode sa zaoberá teoretickou stránkou problému vznikajúcich emisií. Taktiež informuje o prípustných emisných limitoch pre spaľovanie samotných palív a ich spoluspaľovanie, ktoré sú stanovené vyhláškou Ministerstva životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Následne informuje o možných technikách spoluspaľovania uhlia s drevnou štiepkov. Podľa zadaných parametrov palív je spravený výpočet pre rôzne pomery spaľovanej zmesi, kde sa zameriava na vyprodukované množstvo oxidu siričitého. V závere sa práca venuje výpočtu množstva potrebného sorbentu na zníženie emisií pre dodržanie emisných limitov a poukazuje na priaznivý vplyv spoluspaľovania uhlia s drevnou štiepkov.
Key words:drevná štiepka, uhlie, emisie, nadbytok vzduchu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited