May 29, 2020   6:48 p.m. Vilma
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
Identification number: 2429
University e-mail: edita.hekelova [at] stuba.sk
 
Profesorka CSc.,PhD. - Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
 
External colleague - Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)

     
     
     
Publications     
     
Supervised theses          

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateFinal thesisUntilDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Adamkovičová
Návrh vybraných metód zlepšovania kvality v organizácii
June 2013
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Fawaz S.F.M.J. Alaazmi
Budovanie systému manažérstva kvality vo verejnej správe (model CAF)
May 2009
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Abdullah D.M.M. Alajmi
Nové trendy v manažérstve kvality – integrovaný manažérsky systém
May 2010
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Abdulaziz R.A.H.R.Sh. Alazemi
Zvyšovanie kvality produkcie prostredníctvom motivácie zamestnancov
December 2009Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Abdulaziz S.S.A. Alazemi
Hlavné faktory účinnosti marketingového mixu
January 2011
Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Ahmad A.M.A.H. Alazemi
Analýza využívania metód manažérstva kvality v praxi
January 2012Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Batel H.F.M.B. Alazemi
Hlavné faktory vplývajúce na zlepšovanie manažérstva kvality
January 2011
Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Fahad S.A.B. Alazemi
Marketing a výskum trhu v konkrétnej firme
May 2009Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Fayez S.M.M.S. Alazemi
Výskum trhu v konkrétnej firme
December 2009
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Husain H.A.A.F. Alazemi
Využitie marketingových nástrojov na zvyšovanie predaja výrobkov
September 2008
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Khaled A.A.Gh.A. Alazemi
Certifikácia systému manažérstva kvality v konkrétnej firme
December 2009
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Khaled B.S.D. Alazemi
Systém manažérstva kvality vo firme
May 2009
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Mohammad A.F.A.E.Sh. Alazemi
Využívanie vybraných marketingových nástrojov vo firme
December 2009
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Mohammad Kh.H.M.M. Alazemi
Uplatňovanie metód personálneho manžmentu vo firme
September 2008Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Mubarak F.M.M. Alazemi
Budovanie integrovaného systému manažérstva vo firme
January 2011
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Rashed S.S.A. Alazemi
Príprava firmy na certifikáciu SMK v zmysle normy STN EN ISO 9001
January 2013
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Salem F.S.M.M. Alazemi
Vplyv ľudského faktora na produktivitu spoločnosti
January 2011
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Fahad J.A.M.M. Alazmi
Inovácia a uplatňovanie modelu excelentnosti (EFQM) vo firme
January 2013
Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Hamed A.M.H. Alazmi
Metódy personálneho manažmentu a ich použitie vo firme
December 2009
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ahmad A.F.R.R. Alfahma´a
Budovanie systému manažérstva kvality v organizácii
September 2008
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Walid M.S.Gh.M. Alghuwainm
Využitie metód marketingového výskumu vo firme
January 2013
Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Khaled F.R.F.R. Aljammah
Uplatňovanie marketingového mixu vo firme
December 2009
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Abdulaziz R.M.J.A. Alkhashem
Uplatňovanie komunikačného a propagačného mixu vo firme
May 2009
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Meshal M.E.M.A. Alkorwi
Metódy výberu pracovníkov a ich použitie vo firme
May 2009
Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Husain H.O.H. Almotawa
Dôležitosť riadenia ľudských zdrojov pre zvyšovanie kvality firmy
January 2013
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Meshal S.A.S.S. Alqudhaibi
Aplikácia EFQM Business Excellence modelu
May 2010Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Falah M.F.H. Alrajehi
Význam marketingu pre zabezpečovanie kvality produkcie
January 2012
Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ahmed Tahir A. Al Salim
Importance of marketing for production quality assurance
June 2014Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Fahd S.M.Gh.A. Alsanea
Inovačné metódy v komplexnom manažérstve kvality
January 2011
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Sabah E.N.E. Alsharaie
Motivačný program podniku ako stimul pre zvyšovanie kvality produkcie
May 2009
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Babic
Procesné riadenie v systéme manažérstva kvality
June 2007
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Radomír Baďo, PhD.
Aplikácia multikriteriálneho rozhodovania metódou AHP - Analytic Hierarchy Process v rozhodovacích procesoch priemyselných podnikov
July 2012Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Belcáková
Plánovanie personálneho a sociálneho rozvoja vo firme Tower Automotive, a.s. Malacky
June 2010
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ľuboš Bella
Využívanie nástrojov marketingového mixu vo firme
June 2007
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Stanislav Beluský
Aplikácia štatistických metód v spoločnosti SEMIKRON, s.r.o.
June 2011
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Martina Brezinská
Manažérske systémy v podniku a ich integrácia
June 2011
Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľubica Bríšková
Hlavné faktory ovplyvňujúce zvyšovanie kvality produkcie
June 2013
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Čečot
Využívanie PDCA cyklu pre zvyšovanie účinnosti procesov vo firme
June 2014
Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Igor Dózsa
Návrh na zavedenie integrovaného manažérskeho systému (IMS) do spoločnosti Henkel Slovensko s.r.o.
June 2013Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Ľuboš Ďurajka
Využitie QFD metódy pre zvyšovanie kvality výrobkov v podniku APT - - SK, spol. s r.o.
June 2012
Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Fábry
Softvérová podpora manažérstva kvality
June 2010
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Fiľarská
Optimalizácia riadenia reklamácií vo výrobnom podniku MIBA STEEL TEC, s.r.o. s využitím nástrojov CAQ
June 2007
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Adriana Galisová, PhD.
Zvyšovanie výkonnosti firmy prostredníctvom aplikácie nových metód manažérstva kvality vo výrobnom procese
March 2014
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Marián Gašparík, PhD.
Zefektívnenie činnosti organizácie aplikáciou modelu EFQM
April 2011
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Grúberová, PhD.
Integrácia manažérskych systémov v spoločnosti SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s.
June 2013
Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Ivan Guliš
Hodnotenie účinnosti necertifikovaného systému manažérstva kvality v sektore služieb
June 2012
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivan Guliš
Tvorba marketingového plánu v strojárskej firme
June 2014
Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Štefan Hičák, PhD.
Využitie foresight pri predikovaní vývoja regiónu
June 2007Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miriam Hlatká
Tvorba a vývoj regionálnej inovačnej stratégie žilinského samosprávneho kraja
June 2007
Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Andrej Hlaváč
Určovanie kontrolných znakov a postupov pri kontrole súčiastky
June 2011
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jakub Hollósy
Aplikácia vybraných metód manažérstva kvality v strojárskom výrobnom podniku
June 2007Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Hriň
Benchmarking ako nástroj pre zlepšovanie konkurenčných schopností
June 2011Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lukáš Hriň
Návrh postupnosti krokov pre prípravu firmy na certifikáciu
June 2009
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Hudák
Metódy sledovania spokojnosti zákazníkov
June 2009
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Hudec, PhD.
Využitie nástrojov kvality na zlepšovanie procesov v podniku
June 2008
Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miloš Husák
Implementácia systému manažérstva kvality v zmysle nových noriem STN EN ISO 9001:2008
June 2010
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Illiťová
Modely uplatňovania manažérstva kvality v priemysle a službách
June 2007
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Illiťová
Využitie nástrojov a modelov manažérstva kvality vo firme
June 2009
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Jakábová
Zdokonalenie procesného modelu systému manažérstva kvality v spoločnosti SWEDWOOD Slovakia, s.r.o.
June 2012
Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Tomáš Jurek
Vplyv manažérstva kvality na výkonnosť podniku
June 2011
Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Jurek
Vplyv systému manažérstva kvality na marketingovú stratégiu priemyselného podniku
June 2009
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Sláva Juríková
Ľudské zdroje a ich využitie v rámci implementácie TQM
June 2009Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Sláva Juríková
Tvorba podnikovej kultúry v zmysle filozofie TQM (Total Quality Management)
June 2007
Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Rudolf Kalivoda
Mapovanie trhu dodávateľov služieb kvality s následnou tvorbou komoditnej stratégie pre firmu Johnson Controls s.r.o.
June 2016
Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Sadeq M.M.A. Kamber
Využitie štatistických metód manažérstva kvality vo výrobe
January 2013
Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Darina Kočanová
Vplyv nepeňažného odmeňovania na zvyšovanie pracovnej motivácie zamestnancov
June 2008
Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Dušan Koháry
Corporate foresight ako nástroj kreovania budúcnosti podniku v podmienkach SR
June 2011
Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Pavol Kojda
Aplikácia filozofie Kaizen v spoločnosti CRT electronic spol. s. r. o.
November 2011
Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Pavol Kojda
Význam a uplatňovanie motivačných nástrojov pre zvyšovanie kvality firmy
June 2009Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Anna Kotruchová
Využitie metód FMEA a QFD pre zlepšenie kvality produktov
June 2008
Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Kotuličová
Vplyv využívania marketingových nástrojov na zvyšovanie kvality firmy
June 2008Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrej Kováč
Uplatňovanie TQM/EFQM vo firme BOURBON FABI S.K.
June 2010
Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Oľga Kremeňová
Využitie štatistických metód vo výrobnom procese
June 2015Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Peter Krchlík
Využitie metód manažérstva kvality (TPM a FMEA) pre zvyšovanie účinnosti SMK
June 2010
Displaying the final thesis
75.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Jana Kršíková, PhD.
Faktory zvyšovania kvality v oblasti vzdelávania
June 2016
Displaying the final thesis
76.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Kšiňanová
Hodnotenie dodávateľov firmy Danfoss
June 2013
Displaying the final thesis
77.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Bibiana Laciková
Zvyšovanie účinnosti certifikovaného systému manažérstva kvality firmy v zmysle princípov TQM
June 2015
Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Majling
Metódy multikriteriálneho rozhodovania a ich využitie v spoločnosti OaBSE, a.s.
June 2013
Displaying the final thesis
79.Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Jaroslav Marek
Benchmarking - stratégia pre malé a stredné podniky
August 2015
Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juliána Mariňáková
Podmienky plnenia kritérií Národnej ceny za kvalitu
June 2009
Displaying the final thesis
81.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Juliána Mariňáková
Zavedenie FIFO v skladovom hospodárstve
June 2011
Displaying the final thesis
82.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Melicheríková
Uplatňovanie TQM a modelu EFQM vo firme
June 2013
Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Mohammad A.M. Meshkhes
Model výnimočnosti EFQM
January 2012
Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dominika Michalcová
Sledovanie spokojnosti zákazníkov
June 2010
Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Daniel Mikulič
Využitie softvéru pri zavádzaní FIFO v skladovom hospodárstve
June 2011
Displaying the final thesis
86.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Andrea Mitošinková
Integrácia manažérskych systémov v rámci výrobného podniku
June 2009Displaying the final thesis
87.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Mária Mituchová
Mapovanie procesov komunikácie s externým zákazníkom vo vybranej spoločnosti
June 2011
Displaying the final thesis
88.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Mozolániová
Uplatňovanie metód sledovania spokojnosti zákazníkov vo firme
June 2010
Displaying the final thesis
89.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marta Murgašová, PhD.
Analýza možností zefektívňovania výroby korigovaním technologických postupov vo firme TC Contact, s.r.o.
June 2012
Displaying the final thesis
90.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Vladimír Nagy
Zavádzanie SMK v závode Benteler Automotive SK s.r.o. Malacky
June 2010
Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Zuzana Nalevanková
Príprava firmy na opätovnú certifikáciu systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001
June 2013Displaying the final thesis
92.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Ján Ňaňo
Využitie personálneho manažmentu v manažérstve kvality
June 2010
Displaying the final thesis
93.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Patrik Olšovský
Návrh implementácie normy ISO/IEC 27001 do spoločnosti C.G.C., a.s.
June 2015
Displaying the final thesis
94.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Pajtáš
Implementácia filozofie TQM do systému manažérstva kvality
June 2008Displaying the final thesis
95.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marián Paulíny
Využitie Balanced Scorecard pri tvorbe a modelovaní strategických
June 2011
Displaying the final thesis
96.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Richard Penčík
Možnosti zvyšovania konkurencieschopnosti firmy
June 2012Displaying the final thesis
97.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Richard Penčík
Možnosti zvyšovania konkurencieschopnosti firmy
June 2011Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Blažej Petrík
Komparácia metód manažérstva kvality využívaných vo výrobných procesoch
June 2016Displaying the final thesis
99.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. František Petrík
Faktory zvyšovania kvality v oblasti vzdelávania
June 2016Displaying the final thesis
100.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Branislav Pittner
Riešenie odberateľsko-dodávateľských vzťahov v kritických situáciách
June 2009
Displaying the final thesis
101.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Matúš Plačko
Podmienky plnenia kritérií Národnej ceny za kvalitu
June 2008Displaying the final thesis
102.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Peter Podmajerský, PhD.
Metodika implementácie PLM systémov do malých a stredných podnikov
October 2008
Displaying the final thesis
103.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vladimír Podmajerský
Návrh procesu sebahodnotenia v organizácii podľa kritérií modelu výnimočnosti EFQM
June 2014
Displaying the final thesis
104.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Potoma
Aplikácia modelu CAF v podmienkach vzdelávacej inštitúcie
June 2013
Displaying the final thesis
105.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivana Požgayová
Význam a uplatňovanie motivačných nástrojov pre zvyšovanie kvality firmy
June 2008
Displaying the final thesis
106.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Marek Prieložný
Sledovanie spokojnosti zákazníkov s kvalitou produktu (aplikácia manažérstva kvality v oblasti vzdelávania)
June 2007
Displaying the final thesis
107.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Miloš Pristach
Internacionalizácia malých a stredných podnikov: hrozby a príležitosti
June 2007
Displaying the final thesis
108.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ondrej Rabatin
Plán prieskumu trhu a jeho využitie pre tvorbu marketingových stratégií
June 2010Displaying the final thesis
109.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Ružovičová
Meranie výkonnosti vo vybranom podniku
June 2014
Displaying the final thesis
110.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Norman Sack
Zlepšovanie kvality v rozvíjajúcom sa výrobnom podniku
June 2007
Displaying the final thesis
111.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Katarína Semanová
Aplikácia vybraných metód manažérstva kvality v strojárskom výrobnom podniku
June 2010
Displaying the final thesis
112.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Khalid Ali Hassan Shash
Budovanie systému manažérstva kvality vo firme
September 2008
Displaying the final thesis
113.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Schubert
Návrh integrácie SMK, BOZP a EM vo firme Kuehne+Nagel, s.r.o.
June 2008
Displaying the final thesis
114.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslava Smoleková
Metodika pre rizikovú analýzu FMEA vo firme VAILLANT INDUSTRIAL SLOVAKIA s.r.o.
June 2013
Displaying the final thesis
115.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Samuel Sobota
Benchmarking - stratégia pre malé a stredné podniky
August 2015
Displaying the final thesis
116.
Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Katarína Srdošová, PhD.
Zlepšovanie kvality v procese údržby aplikáciou Negaussovských štatistických rozložení
December 2009
Displaying the final thesis
117.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marián Stanček
Revízia príručky kvality pre recertifikáciu čínskej licencie na výrobu kotlov a tlakových nádob
June 2010
Displaying the final thesis
118.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Martin Streďanský
Využitie soft metód pre zvyšovanie kvality produkcie
June 2012
Displaying the final thesis
119.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Mária Streitzigová
Uplatňovanie metód sledovania spokojnosti zákazníkov vo firme
June 2013
Displaying the final thesis
120.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Stuparičová
Layered audits vo firme SPPP Slovakia s.r.o.
September 2014
Displaying the final thesis
121.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Szabová
Organizácia manipulácie s materiálom na montážnom segmente schaltsystémov-segment I. vo firme INA Skalica
June 2007Displaying the final thesis
122.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Vladimír Škerko
Filozofia KAIZEN ako metóda neustáleho zlepšovania kvality (porovnanie s inováciami)
June 2007
Displaying the final thesis
123.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vladimír Škerko
Implementácia procesného prístupu vo firme certifikovanej podľa STN EN ISO 9001
June 2009
Displaying the final thesis
124.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Šumega
Možnosti zlepšovania procesov vo firme TOPOS Tovarníky, a.s.
June 2007Displaying the final thesis
125.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Tarkošová
Zvyšovanie kvality výroby implementáciou normy STN EN 1090-2:2012 v spoločnosti Montostroj Senec, a.s.
June 2012
Displaying the final thesis
126.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. František Tekáč
Návrh metodiky samohodnotenia spoločnosti HOLLEN. s.r.o. pomocou modelu výnimočnosti EFQM
June 2012Displaying the final thesis
127.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Filip Tekula
Vstupná kontrola materiálu vo vybranom podniku
June 2011
Displaying the final thesis
128.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marian Trgiňa
Uplatňovanie vybraných nástrojov komunikačnej politiky (PR) v slovenských firmách
June 2007
Displaying the final thesis
129.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Turanský
Faktory konkurencieschopnosti strojárskych produktov
June 2008Displaying the final thesis
130.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Pavel Valenta
Uplatňovanie modelu výnimočnosti EFQM vo firme
June 2013
Displaying the final thesis
131.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Róbert Valúšek
Proces riadenia ľudských zdrojov v spoločnosti St. Nicolaus Trade
June 2009Displaying the final thesis
132.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Róbert Valúšek
Sebahodnotiaci model CAF (Common Assessment Framework) ako nástroj kontinuálneho zlepšovania výkonnosti a kvality
June 2007
Displaying the final thesis
133.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Miroslav Vitikáč
Validácia 8D reportov od dodávateľov voči požiadavkám spoločnosti Faurecia
June 2013
Displaying the final thesis
134.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michaela Vozárová
Vedenie a vyhodnotenie interného auditu vo výrobnom podniku v zmysle normy ISO 14 001
June 2011Displaying the final thesis
135.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Pavol Vrablic, PhD.
Zefektívnenie aplikácie metódy FMEA zmenou výpočtu RPN viackriteriálnymi rozhodovacími metódami
July 2012Displaying the final thesis
136.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Záhorská
Využívanie marketingových nástrojov ako prostriedku pre zvyšovanie kvality produkcie
October 2012
Displaying the final thesis
137.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Zimanová
Návrh spoločnej dokumentácie pre vybrané prvky integrovaného manažérskeho systému
June 2015
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress