Sep 18, 2019   0:45 a.m. Eugénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Study of heat released during flaming and flameless combustion of wood pellets
Written by (author): Ing. Jozef Horváth, PhD.
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Anton Osvald, PhD.
Opponent 2:prof. RNDr. Iveta Marková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium procesu tvorby tepla pri bezplameňovom a plameňovom horení drevených peliet
Summary:Cieľom predloženej dizertačnej práce je termoanalytické štúdium tvorby tepla pri bezplameňovom a plameňovom horení drevených peliet vyrobených z rôznych druhov vstupných surovín. So zameraním na sledovanie kritických teplôt rozkladu látok, rýchlosti a množstve generovaného reakčného tepla, vzniku nebezpečných prachových častíc z daných peliet, následnú analýzu vznikajúceho prachu a nebezpečných chemických látok v biopalive vo forme peliet. Práca poskytuje prehľad metód na zistenie vlastností peliet ich vplyv na tepelný rozklad, ktoré sa objavili v zahraničnej a domácej literatúre. Dizertačná práca predkladá, základné charakteristiky peliet používaných pri laboratórnych analýzach a navrhuje ďalšie metódy na analýzu týchto vzoriek. Laboratórna analýza je zameraná na zistenie zloženia, chemických a fyzikálnych vlastností, požiarnych charakteristík peliet, a prachu z peliet. Taktiež, na štúdium rýchlosti generovania tepla z prachových vzoriek a zo vzoriek peliet počas plameňového, a bezplameňového horenia. Význam práce spočíva v dosiahnutí experimentálnych výsledkov zameraných na definovanie tepelno-bezpečnostných parametrov, rýchlosti uvoľňovania tepla pri bezplameňovom a plameňovom horení. Rozklad vzoriek bol vykonaný pomocou termickej analýzy v atmosfére vzduchu a dusíka pri štyroch rýchlostiach ohrevu. Aktivačné energie boli vypočítané pre jednotlivé stupne rozkladu pomocou troch metód. Rýchlosť uvoľňovania tepla z testovaných vzoriek peliet a prachu z peliet bola pozorovaná pomocou kónického kalorimetra. Koncentrácie oxidu uhoľnatého a oxidu uhličitého boli merané pri procese horenia.
Key words:tepelný rozklad, pelety, bezplameňové horenie, plameňové horenie, rýchlosť uvoľnovania tepla

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited