Oct 15, 2019   11:07 p.m. Terézia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The influence of temperature on explosion limit of alcohols
Written by (author): Ing. Jana Martinkovičová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv teploty na medze výbušnosti alkoholov
Summary:Vo svojej diplomovej práci sa zaoberám vplyvom teploty na medzu výbušnosti alkoholov. Analyzovala som požiarnotechnické a fyzikálno-chemické vlastnosti horľavých kvapalín s konkrétnym zameraním sa na alkoholy. Ďalej som sa zaoberala skúmaním experimentálnych metód zisťovania medzí výbušnosti. Charakterizovala a použila som teoretickú metódu výpočtu medzí výbušnosti pri rôznych teplotách. V praktickej časti som jednou z experimentálnych metód merala medze výbušnosti alkoholov pri rôznych teplotách. V závere práce som výsledky z teoretických výpočtov i experimentálnych meraní porovnala.
Key words:horľavé kvapaliny, medza výbušnosti, metódy stanovenia medzi výbušnosti

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited