Sep 22, 2019   10:23 p.m. Móric
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Application Fire resistance properties of gases and vapors in practice
Written by (author): Ing. Erik Tekula
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Aplikácia požiarnotechnických vlastností plynov a pár v praxi
Summary:Cieľom mojej záverečnej práce bolo priblížiť uvedenú problematiku s poukázaním na ich praktickú aplikáciu v praxi. Diplomová práca je rozdelená do deviatich kapitol. Prvá kapitola s názvom Štatistika požiarovosti a havárií za výskytu horľavých plynov a pár horľavých kvapalín poukazuje na štatistické údaje o požiarovosti na Slovensku, získané z Požiarnotechnického a expertízneho ústavu MV SR, ale aj o požiarovosti vo svete, doplnené o prehľad závažných havárií s výskytom horľavých plynov a pár. Druhá kapitola sa venuje požiadavkám bezpečnej manipulácie s horľavými plynmi a parami horľavých kvapalín s dôrazom na požiarnu prevenciu. Tretia kapitola s názvom ATEX a požiadavky pre prax nám predstavuje všeobecne zavedené smernice týkajúce sa problematiky práce zamestnancov a požiadaviek pre zariadenia využívané vo výbušných prostrediach. V štvrtej kapitole si priblížime požiarnotechnické parametre plynov a pár horľavých kvapalín ako sú napríklad výhrevnosť, teplota vzplanutia a vznietenia a iné, s poukázaním na vybrané látky. Piatou kapitolou nadviažeme na vlastnosti plynov a pár horľavých kvapalín z fyzikálnochemického hľadiska ako napríklad hustota, teplota topenia, varu a iné. Šiesta kapitola s názvom Skúšobné metódy na stanovenie požiarnobezpečnostných charakteristík plynov a pár horľavých kvapalín sa venuje priamo jednotlivým skúšobným metódam ako sú stanovenie medzí výbušnosti, teploty vzplanutia a vznietenia pre rôzne typy plynných a kvapalných látok. V siedmej kapitole poukazujeme na nebezpečenstvo v súvislosti so skladovaním a manipuláciou s tlakovými nádobami pre horľavé plyny a kvapaliny. Ôsma kapitola uvádza vybrané prípady havárií a výbuchov horľavých plynov a pár horľavých kvapalín na území Českej a Slovenskej republiky. Záverečná deviata kapitola sa venuje aplikácii požiarnotechnických parametrov s súvislosti zo zisťovaním príčin požiarov.
Key words:horľavé plyny, pary horľavých kvapalín, požiar, požiarovosť, požiarnotechnické charakteristiky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited