Sep 18, 2019   7:54 p.m. Eugénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Safety at work in environment with ionizing radiation
Written by (author): Ing. Martin Prítrský
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnosť práce v prostredí s ionizujúcim žiarením
Summary:Táto práca prináša detailný pohľad do problematiky ionizujúceho žiarenia, poskytuje informácie o druhoch ionizujúceho žiarenia, o jeho vlastnostiach a pôsobení žiarenia na látku, o vplyve na životné prostredie a predovšetkým na ľudský organizmus. V tejto súvislosti je v práci vysvetlený princíp ALARA (tak nízko, ako je rozumne dosiahnuteľné), ktorý sa vzťahuje na riadenie osobných dávok zamestnancov a tvorbu rádioaktívnych odpadov. Práca ďalej poskytuje teoretický pohľad na legislatívne požiadavky na vstup do prostredia s ionizujúcim žiarením. Práca zdôrazňuje dôležitosť dodržiavania nariadení a pokynov pri vstupe a výstupe do a z priestorov s ionizujúcim žiarením, tak aby boli dodržané podmienky na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu. Súčasťou radiačnej ochrany je prideľovanie osobných ochranných prostriedkov na výkon práce. Na príklade atómovej elektrárne práca približuje tieto požiadavky a prináša pohľad do metód a spôsobov na zabezpečenie bezpečného pracovného prostredia, výkonu práce v priestoroch s ionizujúcim žiarením a dozoru nad dodržiavaním radiačnej ochrany. Práca pojednáva o procese uvoľňovania odpadu, nástrojov a materiálu z prostredia s ionizujúcim žiarením, taktiež o podmienkach kvapalných a plynných výpustí vznikajúcich pri prevádzke atómovej elektrárne. Základom na zabezpečenie bezpečnej práce v prostredí s ionizujúcim žiarení je však zabezpečiť neustále školenie a informovanie pracovníkov, aby si uvedomovali všetky riziká pri výkone činností vedúcich k ožiareniu, no samozrejme i zlepšovanie procesov a pravidelné monitorovanie radiačnej ochrany.
Key words:jadrová bezpečnosť, ALARA, ionizujúce žiarenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited