Sep 18, 2019   9:36 a.m. Eugénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Application of sorption materials in liquidation of oil accidents
Written by (author): Ing. Martin Štefánik
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Jana Krajčovičová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Aplikácia sorpčných materiálov pri likvidácii ropných havárií
Summary:Cieľom tejto bakalárskej práce je zhrnutie a opísanie spôsobov a prostriedkov likvidácie olejových havárií, najmä za použitia sorpčných materiálov. Na začiatku práce sú uvádzané príklady olejových havárií, s ktorými sa môžeme bežne stretnúť ale aj havárie s veľkým rozsahom a závažnými dopadmi na životné prostredie. Opísané sú základné spôsoby na ohraničenie a likvidáciu uniknutých látok. Dôraz je kladený na použitie sorpčných materiálov a ich fyzikálné a chemické vlastnosti. V tejto časti využívam materiály a podklady získané od výrobcov a predajcov sorpčných materiálov a svoje vlastné skúsenosti zo zamestnania, kde prichádzam do kontaktu s týmito materiálmi. V závere rozoberám spôsoby skladovania a likvidácie použitých materiálov.
Key words:sypané sorpčné prostriedky, olejová havária, sorpčný materiál

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited