Sep 18, 2019   11:35 a.m. Eugénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Fire hazard analysis in the production factory
Written by (author): Ing. Štefánia Haburajová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza nebezpečenstva vzniku požiaru vo výrobnom závode
Summary:HABURAJOVÁ, Štefánia Bc.: Analýza nebezpečenstva vzniku požiaru vo výrobnom závode.[Diplomová práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav integrovanej bezpečnosti. - Školiteľ: prof. Ing. Karolovi Balogovi, PhD. - Trnava: MTF STU, 2019. 120 s. Cieľom mojej diplomovej práce je posúdenie jednotlivých objektov výrobného závodu z hľadiska požiarneho zabezpečenia. Popis používaných požiarnych a požiarnotechnických zariadení, únikové cesty, spôsob evakuácie a zabezpečenie technológie hasiacou a protivýbuchovou ochranou. Na základe zabezpečenia sa určí vytipovaný najrizikovejší objekt a vypočíta sa použitie síl a prostriedkov na zdolanie prípadného požiaru. Výpočtom sa určí potreba zriadenia závodnej hasičskej jednotky alebo využitie mestského Hasičského a záchranného zboru.
Key words:požiar, horenie, prach, analýza, výbuch

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited