Sep 18, 2019   10:09 a.m. Eugénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Fire hazard of materials with a tendency to spread fire by smoldering
Written by (author): Ing. Tomáš Kozák
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Požiarne nebezpečenstvo materiálov s tendenciou šíriť požiar tlením
Summary:Tlenie materiálov je nebezpečným fenoménom, ktorý môže byť často predchodcom vzniku požiaru sveľkými stratami na životoch či poškodením majetku. Tlenie možno charakterizovať ako bezplameňový, nízkoteplotný a heterogénny typ horenia. Teoretická časť práce sa skladá zo 4 kapitol, v ktorých je popísaný predovšetkým proces tlenia horľavých prachov, iniciačné zdroje a pod. Na teoretickú nadväzuje časť experimentálna, ktorá je najrozsiahlejšia, a je piatou kapitolou tejto práce. V nej sme stanovili rýchlosť šírenia horenia po vrstve usadeného prachu v atmosfére kyslíka pri súprúdnom a protiprúdnom horení. Boli použité prietoky 2 l/min, 4 l/min, 6 l/min a 8 l/min a štyri vzorky s rôznymi veľkosťami častíc– prach z dubového dreva, prach z jelšového dreva, špaldová a sójová múka. Hrúbka vrstvy prachu bola 0,4 cm. Meral sa čas propagácie horenia tlením ( s častým prechodom k plameňovému horeniu) po iniciácií vzorky prachu. Celková sledovaná dĺžka bola 10 cm. Skúšku sme opakovali 3x, pričom z výsledných časov sa následne vypočítala rýchlosť podľa vzorca, kde rýchlosť je dráha za čas. Vzorka sa zapaľovala krátkym celulózovým papierikom umiestneným v strede šírky vrstvy prachu, ktorý bol zapálený zdrojom tepla. Cieľom tejto práce bolo zaradiť jednotlivé vzorky prachu do jednej z troch tried nebezpečenstva na základe času horenia v podmienkach skúšky pri jednotlivých prietokoch kyslíka a porovnať rýchlosti šírenia horenia v oboch smeroch.
Key words:súprudné tlenie, protiprúdne tlenie, horľavé prachy, prúdenie kyslíka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited