Nov 22, 2019   1:44 p.m. Cecília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Integrated safety in the wood production
Written by (author): Ing. Eva Babínová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Milan Kučma
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Integrovaná bezpečnosť v drevovýrobe
Summary:Predmetom diplomovej práce je systém riadenia integrovanej bezpečnosti v drevovýrobe. V prvej časti práce sa venujem popisu charakteru firmy Italslova spol. s r.o. v Palárikove. V druhej časti práce pojednávam o platnej legislatíve a normách z hľadiska integrovanej bezpečnosti. Tretia časť je zameraná na všeobecné požiadavky systému riadenia integrovanej bezpečnosti a ďalej aj systému riadenia integrovanej bezpečnosti v spoločnosti. V ďalších častiach sa zaoberám popisu technologického procesu v drevovýrobe, identifikácii nebezpečenstiev a ohrození pri spracovaní dreva a posúdení rizika podľa jednotlivých pracovných činností. Súčasný stav spracovania dokumentácie z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a životného prostredia v spoločnosti je opísaná v siedmej časti. Predposledná časť je zameraná na celkové zhodnotenie systému riadenia v drevovýrobe, kde poukazujem na zistené nezhody v systéme riadenia. V závere diplomovej práce navrhujem konkrétne riešenie na zlepšenie integrovaného manažmentu v spoločnosti.
Key words:integrovaná bezpečnosť, , nebezpečenstvo,, pracovné prostredie, riziko,


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited