Oct 16, 2019   9:58 a.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Risk analysis by working with chemicals in Company Edscha Cabrio- Dachsysteme a.s.
Written by (author): Ing. Laura Csehová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Ivana Kasalová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza ohrození pri práci s chemickými látkami v spoločnosti Edscha Cabrio-Dachsysteme, a. s.
Summary:CSEHOVÁ, Laura: Analýza ohrození pri práci chemickými látkami v spoločnosti Edscha Cabrio- Dachsysteme a.s.[Diplomová práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva - Školiteľ: Prof. Ing. Karol Balog, PhD. Trnava: MtF STU, 2009 Kľúčové slová: chemická látka, riziko, analýza, chemický faktor, ochranné opatrenia. V diplomovej práci som sa zaoberala legislatívnymi požiadavkami pri práci s chemickými látkami a chemickými prípravkami, vykonala som analýzu na zníženie rizika pri manipulácii nebezpečnými látkami. Spracovala som analýzu rizík a nebezpečenstiev a zisťovala som prípadné nedostatky pri poskytovaní OOPP. V zmysle legislatívnych predpisov som posúdila zákon č. 405/2008 o chemických látkach a chemických prípravkoch, Nariadenie vlády SR číslo 300/2007 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci a zákon č. 140/2008 o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci .
Key words:riziko, analýza , chemický faktor, ochranné opatrenia, chemická látka


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited