Nov 13, 2019   11:28 p.m. Stanislav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The estimate thermal stability products of bitumenation RAW with different thermal analysis
Written by (author): Ing. Róbert Horúcka
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Stanovenie termickej stability produktov bitúmenácie RAO pomocou diferenčnej termickej analýzy
Summary:ABSTRAKT HORÚCKA, Róbert: Stanovenie termickej stability produktov bitúmenácie RAO pomocou diferenčnej termickej analýzy. [Diplomová práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav environmentálneho a bezpečnostného inžinierstva.- Školiteľ: Prof. Ing. Karol Balog, PhD.- Trnava: MtF STU, 2009. 65 s. Kľúčové slová : bitúmenácia, diferenčná termická analýza (DTA), rádioaktívny odpad (RAO) Práca sa zaoberá kontrolou tepelnej stability pri procese bitúmenácie kvapalných rádioaktívnych odpadov. Diferenčná termická analýza je metóda, pri ktorej sa v stanovenej atmosfére sleduje rozdiel teplôt medzi vzorkou a referenčnou látkou oproti času a teplote. Meranie prebieha na prístroji Linseis PT 1000. Bitúmenácia je termický proces, ktorý je spojený s rizikom požiaru. Toto riziko sa zvyšuje s rastúcim obsahom dusitanov a dusičnanov v kvapalnom rádioaktívnom odpade. Cieľom mojej práce je porovnanie zloženia spracovávanej bitúmenovej zmesi a možného výskytu reakcií, vedúcich k vzniku explozívnych, či horľavých látok. Vznik požiaru, ako nekontrolovateľného procesu v priebehu bitúmenácie, by mohol mať vážny vplyv na život a zdravie personálu, ako aj na životné prostredie.
Key words:rádioaktívny odpad (RAO), bitúmenácia, diferenčná termická analýza (DTA)


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited