Sep 20, 2019   7:17 a.m. Ľuboslav, Ľuboslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Influence of external condition on ignition of wood and materials on the base of wood
Written by (author): Ing. Tomáš Chrebet, PhD.
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv vonkajších podmienok na zápalnosť dreva a materiálov na báze dreva
Summary:CHREBET, Tomáš: Vplyv vonkajších podmienok na zápalnosť dreva a materiálov na báze dreva. [Dizertačná práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva. Školiteľ: Prof. Ing. Karol Balog, PhD. -- Trnava: MTF STU, 2010. 138 s. Kľúčové slová : lignocelulózové materiály, pyrolýza, zápalnosť, úbytok hmotnosti Práca sa zaoberá skúmaním vplyvu teploty, rýchlosti prúdenia vzduchu a koncentrácie retardérov horenia KHCO3 a (NH4)2HPO4 na tepelnú degradáciu celulózy. Vplyv teploty a rýchlosti prúdenia vzduchu na tepelnú degradáciu bol skúmaný aj na smrekovom dreve a ľanovej tkanine. Teoretická časť je venovaná základom horenia tuhých látok, horeniu lignocelulózových materiálov, zápalnosti a retardácii horenia. Experimentálna časť je zameraná na zhodnotenie správania sa skúmaných materiálov pri tepelnom namáhaní uskutočnenom pri normovaných skúškach ako aj pri nenormovaných experimentálnych postupoch pri dynamicky meniacej sa teplote. Kritické teploty tepelného rozkladu, aktivačné energie tepelného rozkladu a podmienky iniciácie plameňového horenia vonkajším zdrojom zapálenia boli skúmané za izotermických podmienok.
Key words:lignocelulózové materiály, úbytok hmotnosti , pyrolýza, zápalnosť

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited