Sep 21, 2019   3:33 p.m. Matúš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Study of the objectives and principles of nuclear and radiation safety in the context with the major incidents of nuclear energy
Written by (author): Ing. Ľudovít Turek, PhD.
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent 1:doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.
Opponent 2:prof. Ing. Milan Piatrik, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium cieľov a princípov jadrovej bezpečnosti v súvislosti s najvýznamnejšími udalosťami jadrovej energetiky
Summary:Dizertačná práca sa zaoberá štúdiom cieľov a princípov jadrovej bezpečnosti v súvislosti s najzávažnejšími udalosťami v odvetví jadrovej energetiky, ktoré ovplyvnili odvetvie hlavne v prístupe k bezpečnosti komerčných jadrových zariadení, zvlášť jadrovej bezpečnosti. Prvá časť je venovaná bezpečnosti prevádzky jadrových elektrární, popisu bezpečnostných systémov a bezpečnostných bariér. Zaoberá sa jadrovou bezpečnosťou, jej historickým vývojom, prístupom k jadrovej bezpečnosti a k jej hodnoteniu. Druhá časť je venovaná vysvetleniu cieľov a princípov jadrovej bezpečnosti, ktoré boli definované v materiáli MAAE INSAG-12. V tretej kapitole je popísaná metóda PSA, ktorá je najpoužívanejšou v odvetví na hodnotenie jadrovej bezpečnosti. V ďalších kapitolách sa práca zaoberá rozborom najvýznamnejších udalostí v odvetví, vplyvom udalostí na odvetvie jadrovej energetiky a analýzou týchto udalostí vzhľadom na ciele a princípy jadrovej bezpečnosti. Na základe vykonanej analýzy z predchádzajúcej kapitoly práca sa zaoberá súčasným stavom odvetvia aj v súvislosti s poslednou významnou haváriou v JE Fukushima, budúcnosťou odvetvia. V poslednej kapitole sú závery týkajúce sa poučení z týchto závažných havárií a predpokladaný vývoj vzhľadom na budúcnosť odvetvia jadrovej energetiky.
Key words:jadrové zariadenie, jadrová bezpečnosť, havária, ciele a princípy jadrovej bezpečnosti, stres testy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited