Oct 15, 2019   1:38 p.m. Terézia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Requirements for safe operation of the car repair shop
Written by (author): Ing. Ľubomír Fekete
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Jozef Harangozó, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Požiadavky na bezpečné prevádzkovanie autoopravovne
Summary:Moja bakalárska práca je vypracovaná na základe štúdia potrebnej literatúry a najmä príslušnej legislatívy. Cieľom bakalárskej práce bolo analyzovať pracovné prostredie autoopravovne, identifikovať nebezpečenstvá a ohrozenia a navrhnúť kontrolné listy na overenie bezpečnosti pracovného prostredia. Bakalárska práca je rozdelená na štyri hlavné časti. V prvej je charakterizovaná autoopravovňa, služby, ktoré poskytuje a jej technické vybavenie. Druhá časť je venovaná požiadavkám legislatívy pre bezpečnú prevádzku autoopravovne a požiadavkám jednotlivých zložiek štátneho dozoru. V ďalšej časti sú analyzované nebezpečenstvá pracovných činností a látok používaných v autoopravovni a uvedené požiadavky na bezpečnosť pracovného prostredia. V záverečnej časti mojej práce som navrhol kontrolné listy ohrození, ďalej opatrenia vyplývajúce z týchto kontrolných listov a vykonal som posúdenie rizík bodovou metódou.
Key words:nebezpečenstvo, autoopravovňa, bezpečnosť

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited