Oct 19, 2019   2:29 p.m. Kristián
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Waste incineration technologies
Written by (author): Ing. Lucia Štefáková
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Technológie spaľovania odpadov
Summary:Hlavnou náplňou mojej bakalárskej práce sú Technológie spaľovania odpadov. V prvom rade sa v práci sústredím na hlavné požiadavky upravujúce tieto technológie z environmentálneho a bezpečnostného hľadiska, na rizikové faktory, ktorým môžu byť pracovníci vystavení a na ochranu pred nimi. Následne považujem za potrebné s ohľadom na zameranie práce venovať pozornosť odpadom všeobecne, ich vlastnostiam a zloženiu. Nakoľko spaľovanie odpadov so sebou prináša mnohé výhody, ale na druhej strane aj nevýhody, považujem za potrebné uviesť v práci oboje. Spaľovací proces môže byť realizovaný v rôznych spaľovacích zariadeniach, ktorých princíp činnosti je odlišný. V práci je popísaných niekoľko z nich. V neposlednom rade sa venujem osobitným podmienkam pri spaľovaní niektorých druhov odpadov, ako sú odpady komunálne, nebezpečné a rádioaktívne, ale aj drevné, ktorých potenciál spočíva najmä v ich zhodnocovaní, či už materiálnom alebo energetickom. Termické zneškodňovanie odpadov môže prebiehať aj za využita ďalších technológií, akými sú pyrolýza a splyňovanie odpadov, vrátane splyňovania v plazmových peciach, ktoré patria medzi najmodernejšie technológie tepelnej likvidácie odpadových materiálov. Náplňou poslednej kapitoly sú produkty vznikajúce v procese termickej likvidácie odpadov, ako aj spôsoby odstraňovania jednotlivých zložiek zo spalín, nakoľko z hľadiska ich škodlivosti predstavujú hlavnú nevýhodu využívania týchto metód.
Key words:odpady, spaľovanie odpadov, environmentálne a bezpečnostné požiadavky na spaľovanie odpadov, pyrolýza, splyňovanie

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited