Sep 22, 2019   1:30 a.m. Móric
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The Analysis of fire hazard during storage of agricultural products in large silos
Written by (author): Ing. Ľuboš Čakloš
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Štefan Galla, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza požiarneho nebezpečenstva pri skladovaní poľnohospodárskych plodín vo veľkokapacitných silách
Summary:V prvej kapitole je uvedená charakterizácia síl, jednotlivé typy síl ako aj účel ich využitia. Ďalej sa kapitola venuje najrozšírenejšiemu typu síl -- horizontálnym silám. Sú tu rozobraté požiadavky na konštrukciu, jednotlivé operácie, ktoré v nich prebiehajú, ako aj prípadové štú-die udalostí, ktoré sa stali u nás i vo svete. V druhej kapitole sú uvedené jednotlivé nebezpečenstvá, ktoré sa môžu vyskytnúť počas operácii skladovania poľnohospodárskych produktov. Popísané sú najmä nebezpečenstvo požiaru poľnohospodárskych plodín, resp. výbuchu ich prachov. V tretej kapitole sú spomínané jednotlivé ciele práce, na ktoré nadväzuje štvrtá kapitola. V nej je charakterizované poľnohospodárske silo v Trenčíne, jednotlivé zariadenia a možné zdroje iniciácie. Pomocou checklistu sú identifikované nebezpečenstvá a riziko je ohodnotené bodovou rozšírenou metódou. Pre účely práce je posúdené požiarne nebezpečenstvo prachu zo sila a navrhnuté opatrenia. V poslednej kapitole sú rozobraté moderné metódy skladovania s cieľom dosiahnuť bezpečný systém. Ďalej sú tu spomínané spôsoby prevencie pred vznikom požiaru, ako aj spôsoby hasenia síl. Priestor je venovaný najmä haseniu sila pomocou dusíka a oxidu uhoľnatého, ktoré v súčasnosti majú prednosť pred hasením vodou. Na záver sú pre podmienky sila v Trenčíne navrhnuté opatrenia pre včasnú detekciu a zdolanie požiaru.
Key words:obilné silo, požiar v silách, výbuch v silách, poľnohospodárske produkty

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited