Sep 22, 2019   10:17 p.m. Móric
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal to improve the civil protection in the selected entity
Written by (author): Ing. Eva Blašková
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Miroslav Boleman, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh na skvalitnenie civilnej ochrany u vybranej právnickej osoby
Summary:Práca sa zaoberá problematikou civilnej ochrany a s tým súvisiacim spracovaním dokumentácie civilnej ochrany právnickej osoby. V úvode práce je rozpracovaná koncepcia civilnej ochrany v pôsobnosti Slovenskej republiky a Európskej únie. Druhá časť je zameraná na identifikáciu vonkajšieho a vnútorného ohrozenia objektu a zamestnancov Ministerstva životného prostredia SR. V ďalšej časti sú spracované kontrolné listy, slúžiace na posúdenie a následné vyhodnotenie dokumentácie civilnej ochrany právnickej osoby. Kontrolné listy sú členené do piatich hlavných oblastí, ktorými sú Plán ochrany zamestnancov, Plán evakuácie, Plán ukrytia, Plánovacia dokumentácia civilnej ochrany a Organizácia štábu a odborných jednotiek civilnej ochrany. V závere práce sú zhodnotené výsledky zistené prostredníctvom kontrolných listov a tiež sú v tejto časti uvedené návrhy opatrení, ktoré by viedli k skvalitneniu a zefektívneniu riešenej dokumentácie civilnej ochrany.
Key words:mimoriadna udalosť, dokumentácia civilnej ochrany, civilná ochrana

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited