Sep 21, 2019   5:07 a.m. Matúš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The analysis of work related risk on the workplace in Euromilk company
Written by (author): Ing. Marta Szűcs Gaál
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Alojz Bartek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza pracovných rizík v spoločnosti Euromilk, a.s.
Summary:Vo svojej diplomovej práci som sa zamerala na analýzu rizík vo vybraných výrobných a pracovných prevádzok spoločnosti Euromilk, a.s.. Na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci v technologickom procese spracovania mlieka a mliečných výrobkov je potrebné a veľmi dôležité identifikovať nebezpečenstvá a ohrozenia vyskytujúce sa pri týchto pracovných činnostiach. V prvej časti práce som charakterizovala spoločnosť z hľadiska výrobnej činnosti a nebezpečných výrobných procesov. Ďalej som vykonala posúdenie pracovných rizík a analyzovala jednotlivé ohrozenia zamestnancov vo výrobnom a pracovnom procese. Tretia kapitola je venovaná analýze vybraných výrobných prevádzok z hľadiska uplatnenia HACCP. Na základe analýzy rizík a ich následného vyhodnotenia som spracovala zoznam rizikových faktorov a navrhla prijať opatrenia na predchádzanie vzniku nežiadúcich udalostí. Cieľom mojej diplomovej práce bolo vyhľadať všetky potencionálne zdroje a príčiny rizík, ktoré by mohli zamestnancom pri práci v technologickom procese spôsobiť škodu na zdraví alebo majetku. Zistené riziká som vyhodnotila pomocou bodovej metódy a na základe zistených nebezpečenstiev som navrhla konkrétne nápravné opatrenia za účelom zvýšenia úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov spoločnosti Euromilk, a.s..
Key words:analýza rizík, bodová metóda, nápravné opatrenia, HACCP

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited