Sep 22, 2019   10:39 a.m. Móric
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Effect of the temperature on the self-ignition of the porous materials contaminated by flammable liquids
Written by (author): Ing. Jozef Ďureje
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Milan Kučma
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv teploty na samovznietenie pórovitých materiálov znečistených horľavými kvapalinami
Summary:ĎUREJE, Jozef: Vplyv teploty na samovznietenie pórovitých materiálov znečistených horľavými kvapalinami. [Diplomová práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva.- Školiteľ: prof. Ing. Karol Balog, PhD.- Trnava: MtF STU, 2010. 57 s. Kľúčové slová : samovznietenie, teplota, kvapalina Cieľom mojej diplomovej práce je stanovenie sklonu k samovznieteniu vybraných horľavých kvapalín, ktorými som znečistil povrch tuhej látky, v mojom prípade tuhou látkou boli smrekové piliny. Moja diplomová práca sa zaoberá samovznietením horľavých kvapalín, ktorými sú znečistené smrekové piliny. A následne je testovaný sklon k samovznieteniu pomocou Mackey testu a teplovzdušnej piecky. Práca sa skladá z dvoch častí. V teoretickej časti je analyzovaný súčasný stav v oblasti výskumu procesov samovznietenia tuhých a kvapalných látok. V praktickej časti sú poznatky mojej práce, namerané hodnoty a grafy.
Key words:samovznietenie, teplota, kvapalina

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited