Oct 15, 2019   12:57 p.m. Terézia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis of the impact of the accidental release of hazardous substances at the Senec railway station
Written by (author): Ing. Vladimír Salay
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza dopadov pri havarijnom úniku nebezpečných látok železničnej stanice Senec
Summary:Diplomová práca je zameraná na analýzu dopadov pri úniku nebezpečných látok v železničnej stanici Senec. Analýza sa opiera o legislatívny proces a interné predpisy zamerané na únik nebezpečných látok. V práci bola charakterizovaná železničná stanica Senec z teoretickej aj praktickej stránky. V teoretickej časti som rozobral históriu únikov nebezpečných látok a porovnal nehodovosť v železničnej, cestnej a leteckej doprave. Následne som sa zameral na mimoriadne udalosti na železniciach Slovenskej republiky a porovnal som ich s mimoriadnymi udalosťami v zahraničnej železničnej doprave. Nakoniec som v teoretickej časti rozobral legislatívny proces a interné predpisy, ktoré sa zaoberajú únikom nebezpečných látok. V praktickej časti som analyzoval únik rôznych nebezpečných látok v ŽST Senec aj s ich následkami na ľudí a životné prostredie, čo je aj cieľom diplomovej práce. Analýzu som vykonal pomocou špecializovaných rozptylových programov ALOHA a PHAST. Získané údaje som zhodnotil a vyvodil závery. V závere práce som vypracoval posúdenie rizík pomocou metód HRA, FMEA a FMECA. Tiež som navrhol opatrenie na predchádzanie havarijným únikom a nehodovým udalostiam.
Key words:Analýza rozptylu , Toxická látka, Havária, Preprava

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited