Sep 18, 2019   8:13 p.m. Eugénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Work safety in chemical weed control on the lines ZSR
Written by (author): Ing. Miloš Hilka
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Ivan Hrušovský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnosť práce pri chemickom ničení burín na tratiach ŽSR
Summary:Cieľom diplomového projektu je predstaviť čitateľovi komplexné riešenie problematiky chemického ničenia burín od jej prípravy až po samotnú realizáciu v podmienkach ŽSR. K prioritám tejto práce patrí sumarizácia povinností zamestnávateľa, ktoré vyplývajú najmä zo Zákona č.124/2006 Z. z. o BOZP a NV SR č.355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci. Keďže pri riešení predmetnej problematiky musí každá organizácia zvládnuť aj množstvo ďalších úloh vyplývajúcich z právnych noriem SR a EÚ, bolo pri vypracovávaní diplomového projektu potrebné upraviť jeho rozsah tak, aby v rámci prevencie riešil všetky negatívne aspekty, ktoré súvisia s manipuláciou, skladovaním chemických látok a ich aplikáciou v podobe postrekových zmesí na tratiach ŽSR.
Key words:herbicídy, bezpečnosť, glyfozát, technológie, posúdenie rizík

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited