Nov 21, 2019   9:48 p.m. Elvíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Safety requirements under reconstruction of the selected building
Written by (author): Ing. Peter Nikel
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Ján Kráľ, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnostné požiadavky pri rekonštrukcii vybranej budovy
Summary:SÚHRN Nikel, Peter: Bezpečnostné požiadavky pri rekonštrukcii vybranej budovy. [Diplomová práca]-Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva. - Školiteľ: prof. Ing. Karol Balog, PhD.- Trnava: MtF STU, 2012. Kľúčové slová: nebezpečenstvo, riziko, ohrozenie, bezpečnosť práce Napriek klesajúcemu trendu vo výskyte pracovnej úrazovosti, ktorý bol na Slovensku v posledných rokoch zaznamenaný, patrí rezort stavebníctva z hľadiska výskytu pracovných úrazov s následkom smrti, medzi najviac rizikové. Z toho dôvodu som sa v mojej diplomovej práci zameral na zhodnotenie a posúdenie bezpečnostných opatrení pri rekonštrukcii administratívno-prevádzkovej budovy, ktorá tvorí samostatný stavebný objekt Železničnej stanice Trnava, s cieľom stanoviť možné riziká pri jednotlivých pracovných profesiách a činnostiach a následne navrhnúť primerané opatrenia, aby sa stanovené a zistené riziká minimalizovali, respektíve odstránili a dosiahli sa riešenia, ktoré zaistia bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, pomôžu predísť rizikám ohrozenia života, zdravia, majetku a životného prostredia.
Key words:nebezpečenstvo, riziko, ohrozenie, bezpečnosť práce

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited