Feb 28, 2020   1:28 p.m. Zlatica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identification number: 245
University e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Design and implementation of control system for solar heating of domestic hot water
Written by (author): Ing. Gabriel Gašpar, PhD.
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Opponent 1:prof. Ing. Danica Rosinová, PhD.
Opponent 2:doc. Ing. Marek Roch, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh a realizácia riadenia systému solárneho ohrevu teplej úžitkovej vody
Summary:Solárny ohrev TÚV je v súčasnosti žiadaný a rozšírený spôsob využitia ekologických zdrojov energie v Slovenskej republike. Riadenie solárnych systémov pre ohrev TÚV je často riešené triviálne a nezaoberá sa bezpečnosťou a efektivitou. Dizertačná práca sa zaoberá návrhom a realizáciou riadenia systému solárneho ohrevu TÚV s drain-back zásobníkom s využitím pasívnych bezpečnostných prvkov pre trubicové vákuové kolektory. Takýto systém rieši havarijné stavy z tlakového uzavretého systému a umožňuje regeneráciu systému do prevádzkového stavu bez zásahu obsluhy. Prináša však vlastný okruh problémov s komplikovanejším hydraulickým zapojením systému a vyššími nárokmi na kvalitu riadenia, pretože komponenty systému už nie je možné opísať jednoduchou sústavou lineárnych rovníc. Po identifikovaní termodynamických charakteristík a parametrov jednotlivých častí systému boli analyzované a opísané prechodové stavy v systéme spôsobené zmenou parametrov solárneho kolektora a drain-back zásobníka pri spúšťaní a zastavovaní systému. Simulačný model riadenia systému s drain-back zásobníkom bol vytvorený na základe parametrov reálneho systému s ktorým bol následne porovnaný. Porovnanie ukázalo, že model dostatočne presne opisuje javy prebiehajúce v reálnom systéme. V závere práce je opísaný návrh hardvérového a softvérového riešenia riadenia systému. Tento návrh rozširuje všeobecne používané riešenie o senzory pre meranie doplnkových veličín a uvádza ich principiálne zapojenia k riadiacej jednotke. Práca do praxe prináša nové poznatky, vylepšenia a návrhy na rozšírenie riadenia systému solárneho ohrevu TÚV so zásobníkom drain-back.
Key words:drain-back, simulačný model, solárny kolektor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited