Dec 15, 2019   6:19 a.m. Ivica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identification number: 245
University e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:The analysis of emerging failures of process control systems based on data mining
Written by (author): Ing. Martin Németh, PhD.
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Opponent 1:doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. Dušan Šimšík, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza vznikajúcich porúch systémov riadenia procesov na báze dolovania dát
Summary:Analýza dát pomocou metód dolovania dát a získavanie znalostí z dát majú v súčasnosti v oblasti priemyslu veľké opodstatnenie. Výsledky takejto analýzy dát môžu priniesť nové znalosti aplikovateľné na daný výrobný proces a tak prispieť k zefektívneniu riadenia procesov. Dizertačná práca sa zaoberá analýzou dát o vznikajúcich poruchách vo výrobnom procese v oblasti automobilového priemyslu pomocou metód dolovania dát. Referenčné dáta o vznikajúcich poruchách, použité v dizertačnej práci, pochádzali z reálneho výrobného procesu z automobilového priemyslu. V prvej fáze riešenia dizertačnej práce bolo potrebné porozumieť zozbieraným dátam, ich štruktúre a vlastnostiam a tiež samotnému výrobnému procesu, z ktorého dáta pochádzali. Následne boli identifikované problémy riešiteľné pomocou metód dolovania dát a získavania nových znalostí z dát o vznikajúcich poruchách. Po identifikácii a výbere problémov riešiteľných pomocou metód dolovania dát bola vykonaná analýza zozbieraných dát pomocou vhodných vybraných metód dolovania dát. Výsledky týchto dátových analýz boli následne zosumarizované a reprezentované. Na základe reprezentovaných výsledkov dátovej analýzy bola navrhnutá metodika procesu analýzy dát o vznikajúcich poruchách vo výrobnom procese v priemyselnej oblasti pomocou metód dolovania dát.
Key words:riadenie procesov, dáta o poruchách, dolovanie dát, získavanie znalostí z databáz

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited