Dec 12, 2019   4:28 a.m. Otília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identification number: 245
University e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Analysis of medical data, their processing and evaluetion using data mining methods
Written by (author): Ing. Andrea Némethová, PhD.
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Opponent 1:prof. Ing. Juraj Spalek, PhD.
Opponent 2:doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza medicínskych údajov, ich spracovanie a vyhodnocovanie s využitím metód dolovania dát
Summary:Zámerom dizertačnej práce bolo analyzovať medicínske dáta pomocou procesu dolovania dát. Pod pojmom medicínske alebo biomedicínske dáta sme v práci rozumeli dáta, ktoré opisovali zdravotný stav pacientov na základe podstúpených vyšetrení pri diagnostifikácii ischemickej choroby srdca. Zároveň sme navrhli vhodný spôsob aplikácie procesu dolovania dát pri analýze týchto dát. Celý proces bol rozdelený na viacero fáz. V prvej fáze boli všeobecne identifikované problémy získavania znalostí z medicínskych dát, medzi ktoré patria napríklad identifikácia diagnózy alebo viacerých diagnóz pacienta alebo identifikácia vplyvu medicínskych parametrov na výslednú prognózu pacienta. Vybraným problémom sme sa venovali v ďalších fázach práce. Ďalšia fáza sa venovala identifikácii a zberu medicínskych dát pre účely získavania znalostí. V rámci tejto fázy bol navrhnutý zber dát z prepúšťacích správ, vypovedajúcich o zdravotnom stave pacienta z obdobia hospitalizácie alebo vyšetrenia. Vo fáze dolovania dát boli medicínske dáta podrobené analýze pomocou vybraných metód dolovania dát. Taktiež bol vytvorený klasifikačný model pre podporu rozhodovania v určovaní vhodnej terapie pre pacientov s ischemickou chorobou srdca. V tejto fáze bola tiež zistená miera vplyvu jednotlivých parametrov na výslednú prognózu pacienta.
Key words:medicínske údaje, dolovanie dát, analýza dát

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited