Dec 14, 2019   10:54 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identification number: 245
University e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of simulation of the "Juvenile Juh" production process in "Bratislava Teplárenská, a.s." in simulation software SIMIT
Written by (author): Ing. Michal Andel
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Opponent:Ing. Augustín Gese, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh simulácie výrobného procesu „Výhrevne Juh“ v spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s. v simulačnom softvéri SIMIT
Summary:Cieľom tejto diplomovej práce je oboznámiť sa so simulačným softvérom SIMIT 9 od firmy Siemens, analyzovať výrobné procesy v spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s. – Výhrevňa Juh a vytvoriť zjednodušený simulačný model pre vybranú časť vykurovacieho procesu. Tento model by sa mal využívať na školenie nových zamestnancov, rekvalifikáciu, prípadne aj na testovanie súčasných pracovníkov. Simulácia bude realizovaná pomocou prvkov základnej knižnice softvéru SIMIT 9 Demo a signálov z virtuálneho PLC, ktoré bude simulované pomocou softvéru PLCSIM. Práca bola vypracovaná v rámci inžinierskeho štúdia v odbore automatizácia a informatizácia procesov v priemysle na Materiálovotechnologickej fakulte so sídlom v Trnave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Prvá časť práce je zameraná na analýzu problematickej oblasti, teda na analýzu výrobných procesov a výber konkrétnej časti, pre ktorú bude vytváraný simulačný model. V druhej časti sme vytvárali model riadenia, ktorý slúži pre potreby simulácie a v tretej časti bol vytváraný simulačný model. Posledná kapitola je venovaná testovaniu simulácie a interpretovaniu výsledkov.
Key words:SIMIT 9, PCS 7, simulácia, riadenie, PLC, operátor, kotol

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited