Dec 12, 2019   3:38 a.m. Otília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identification number: 245
University e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Integration of safety – critical control subsystems into pyramidal control model
Written by (author): Ing. Marek Korytár, PhD.
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Opponent 1:prof. Ing. Karol Rástočný, PhD.
Opponent 2:doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Integrácia bezpečnostne - kritických subsystémov riadenia do pyramídového modelu riadenia
Summary:Dizertačná práca sa zaoberá integráciou bezpečnostne - kritických systémov do pyramídového modelu riadenia. Základná požiadavka prevádzkovania spomínaných systémov je funkčná bezpečnosť riadiacich systémov. E/E/PE bezpečnostne - kritické systémy sú používané najmä v chemickom, železničnom, výrobnom priemysle a jadrovej energetike. Cieľom práce je špecifikácia požiadaviek a prostriedkov integrácie bezpečnostne - kritických funkcií do pyramídového modelu riadenia a vypracovanie metodiky hodnotenia pravdepodobnosti bezpečnej prevádzky bezpečnostne - kritických systémov pri ich integrácii do pyramídového modelu riadenia. Základom metodiky hodnotenia pravdepodobnosti bezpečnej prevádzky bezpečnostne - kritických systémov je kvantitatívne určenie všetkých porúch procesu, vrátane ľudského faktora a architektúry realizácie bezpečnostných funkcií. Za metódu hodnotenia bola použitá kvantitatívna metóda analýzy stromu poruchových stavov FTA. Dynamický charakter zmien pravdepodobnosti bezpečnej prevádzky architektúr realizácie bezpečnostných funkcií a veľká množina vstupných parametrov si vyžaduje návrh ich matematických modelov. Za praktický prínos dizertačnej práce považujem vývoj dynamickej knižnice modelov všetkých typových architektúr bezpečnostných funkcií pomocou "Simulink" prostredia "MATLAB". Výsledkom hodnotenia pravdepodobnosti bezpečnej prevádzky celého systému je model stromu poruchových stavov pyramídového modelu systému.
Key words:bezpečnostne - kritický systém, pyramídový model riadenia, architektúra typových kanálov, ľudský faktor, modelovanie stromu poruchových stavov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited