Dec 13, 2019   12:56 p.m. Lucia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identification number: 245
University e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Design and implementation of data collecting and processing methodics for ergonomic system EAWS
Written by (author): Ing. Ľuboš Ondriga, PhD.
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Opponent 1:doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc.
Opponent 2:Ing. Augustín Gese, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh a implementácia metodiky zberu a spracovania dát pre ergonomický systém EAWS
Summary:Predložená dizertačná práca sa zaoberá návrhom a implementáciou metodiky zberu a vyhodnotenia dát pre ergonomický systém EAWS. Úvodná časť práce popisuje históriu ergonómie, jej úlohu v praxi a podáva prehľad vybraných ergonomických metód. Práca sa ďalej zaoberá identifikáciou oblastí hornej končatiny, v ktorých pôsobiaca sila je smerodajná pre bodové vyhodnotenie pre každý podľa EAWS definovaný typ aplikácie sily. Výberom vhodného snímača, návrhom jeho zapuzdrenia, určenie pozícií rozmiestnenia snímačov a určenie snímačov zúčastnených v procese vyhodnotenia každého podľa EAWS definovaného typu aplikácie sily. Návrhom metodiky kalibrácie použitého tenkovrstvového snímača FSR s ohľadom na jednoduchú implementáciu do programového vybavenia mikrokontroléra. Návrhom a realizáciou experimentálneho meracieho zariadenia pre overenie navrhnutých metodík a návrhom automatizovania procesu merania a bodového vyhodnotenia síl generovaných hornou končatinou podľa EAWS.
Key words:mikrokontrolér, FSR, EAWS

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited