Jan 18, 2020   0:56 a.m. Bohdana
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Identification number: 2463
University e-mail: boris.rohal-ilkiv [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Algorithms for the multi-model predictive control of non-linear mechatronic systems (An application to internal combustion engines)
Written by (author): Ing. Jozef Csambál, PhD.
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Opponent 1:prof. Ing. Juraj Spalek, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Algoritmy pre viac - modelové prediktívne riadenie nelineárnych mechatronických systémov (Aplikácia na zážihový spaľovací motor)
Summary:Dizertačná práca sa zaoberá návrhom a implementáciou prediktívneho regulátora na riadenie mechatronického systému s rýchlou dynamikou. Takéto systémy často majú nelineárny charakter a disponujú dopravnými oneskoreniami. Modelovanie nelineárnych systémov môže byť veľmi obtiažne a neefektívne z hľadiska potrebných výpočtov. Riešením týchto problémov je využitie váhovaných lokálnych lineárnych modelov, ktoré spolu s prediktívnym riadením tvoria relatívne novú a modernú teóriu. Svojou jednoduchosťou a výpočtovou nenáročnosťou sú ľahko implementovatelné a môžu nájsť uplatnenie v rôznych odvetviach priemyslu. Práca podrobnejšie popisuje aplikáciu na modelovane a prediktívne riadenie súčiniteľa prebytku vzduchu (AER) zážihového spaľovacieho motora v reálnom čase. Poskytuje teóriu a princípi fungovania hlavných podsystémov motora, dáva základné znalosti o problematike a prioritách ich riadenia. V práci sú predstavené etapy návrhu a realizácie experimentálneho pracoviska pre účely výskumu v tejto oblasti. Mechatronickým systémom v našom prípade je spaľovací motor spojený s motorovou brzdou. Na riadenie v reálnom čase a na spracovanie meraných dát je aplikovaný systém pre rýchly vývoj aplikácií dSPACE spolu s modulom RapidPro, ktorý ovláda snímače a akčné členy motora. Modely dynamiky dvoch podsystémov motora, vzduchovej a palivovej vetvy, s premenlivými parametrami (LPV) tvoria sieť lokálnych modelov, ktoré sú aktivované zmenou operačného bodu motora. Použitím týchto modelov bola ďalej zadefinovaná úloha prediktívneho riadenia AER prostredníctvom modelu vzduchovej vetvy v prechodových režimoch motora. Stechiometrická hodnota zloženia zmesi je dosahovaná riadením dávky paliva, ktorého množstvo je dané riešením optimalizačnej úlohy zahrňujúcej model palivovej vetvy. V závere sú prezentované výsledky a ich porovnanie so štandardným spôsobom riadenia.
Key words:prediktívne riadenie, súčiniteľ prebytku vzduchu , spaľovací motor, dSPACE a RapidPro

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited