Jan 18, 2020   5:36 a.m. Bohdana
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Identification number: 2463
University e-mail: boris.rohal-ilkiv [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Návrh programového vybavenia pre simuláciu robotického ramena SCHUNK
Written by (author): Ing. Peter Chvála
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Opponent:Ing. Tomáš Volenský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh programového vybavenia pre simuláciu robotického ramena SCHUNK
Summary:V zadaní mojej diplomovej práce som mal za úlohu vytvoriť k existujúcemu priemyselnému manipulátoru jeho virtuálny model v prostredí SimMechanics. Následne pomocou metódy Denavit-Hartenberga popísať priamu a vytvoriť obdobnú inverznú kinematiku. V poslednom kroku som mal navrhnúť programové vybavenie pre simuláciu robotického ramena SCHUNK. Jedná sa konkrétne o grafické rozhranie, ktoré bude zabezpečovať jednoduché a hlavne interaktívne nastavovanie parametrov ovládaného modelu už spomínaného priemyselného ramena od firmy SCHUNK. V práci som sa taktiež venoval využitiu CAD-CAM systémov. Pre tento účel som vytvoril jednoduchú aplikáciu ktorá bude z grafického formátu DXF verzie pre Autocad2007 vyčítavať nami predvolenú trajektóriu koncového bodu priemyselného manipulátora. Celý projekt má slúžiť ako učebná pomôcka na Ústave automatizácie, merania a aplikovenej informatiky (SjF). Študenti si takto môžu reálne overiť svoje vedomosti z oblasti robotiky a hlavne programovania v prostredí Matlab, Simulink a získať tak ďalšie skúsenosti v oblasti návrhu a riadenia robotických systémov.
Key words:kinematika, matlab, rameno, GUI, robot, grafické prostredie, dxf

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited