Jan 23, 2020   2:16 p.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Identification number: 2467
University e-mail: peter.solek [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Director - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Active vibration suppression of a beam in the first two resonance
Written by (author): Ing. Bohdan Polák
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Opponent:Ing. Dušan Horváth
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Aktívne potláčanie kmitania nosníka v prvých dvoch rezonanciách
Summary:Bc. Bohdan Polák, 2010: Aktívne potláčanie kmitania nosníka v prvých dvoch rezonanciách. Diplomová práca. Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky strojníckej fakulty, Slovenská technická univerzita v Bratislave. Vedúci diplomovej práce doc. Ing. Peter Šolek, CSc., 70 strán. Podstatou diplomovej práce je potláčanie kmitania votknutého nosníka budeného pri jeho prvej a druhej vlastnej frekvencii. Na tlmenie rezonančných výchyliek je použitý piezoelektrický aktuátor nalepený na nosník z hliníkovej zliatiny. Systém je riadený pomocou PID regulátora, ktorý v spätnej väzbe vyhodnocuje polohu koncového bodu nosníka a následne riadi veľkosť akčného zásahu, ktorým je hodnota napätia aplikovaného na piezoelement. Pre potreby simulácií boli zostavené modely v prostredí konečnoprvkového programu Ansys a cez prechodové charakteristiky na jednotkové skoky vstupných veličín a pomocou modulu DPS Control, bola sústava identifikovaná aj v programe Matlab - Simulink . Takýmto spôsobom bolo možné riešiť úlohu dvojakým spôsobom a to simuláciou v programe Matlab - Simulink a priamym naprogramovaním PID regulátora do výpočtového algoritmu programu Ansys. Záverom práce bolo porovnanie jednotlivých výsledkov a vyhodnotenie ich priebehu výchyliek pri riadenom a neriadenom kmitaní.
Key words:riadenie, piezoelektrický materiál, piezokeramika, aktívne tlmenie, PID regulátor

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited