Oct 24, 2020   10:12 p.m. Kvetoslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Stanislav Žiaran, CSc.
Identification number: 2470
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
 

Contacts
     
     
Final thesis     
     
     
     
     
Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Habilitation thesis
Thesis title:
Noise and Vibration Noise and Vibration Control in Industry
Written by (author):
Department:
Opponent 1:prof. Ing. Jozef Zajac, DrSc.
Opponent 2:
prof. Ing. František Trebuňa, CSc.
Opponent 3:
doc. Ing. Vojtech Mišun, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Kmitanie a akustika Znižovanie kmitania a hluku v priemysle
Summary:Monografia sa zaoberá metódami primárneho a sekundárneho znižovania mechanického kmitania a akustického vlnenia (kmitania). Vychádza z najnovších poznatkov, informácií a teoreticko-experimentálnych výskumov z oblasti vibroakustickej diagnostiky mechanických sústav a monitorovania ich stavu, vibroizolácie a ukladania strojov a konštrukcií a pasívnych metód znižovania hluku. Obsahuje aj teoretické poznatky šírenia sa vibroakustického vlnenia tuhým prostredím a akustického vlnenia tekutinami, princípy absorpcie vibroakustickej energie materiálmi a prístrojovú techniku a metódy merania dynamického zaťaženia mechanických sústav, konštrukcií, človeka a okolia. Jej obsah sleduje požiadavky legislatívnych dokumentov EÚ (smernice), legislatívu SR a medzinárodné a európske normy zamerané na znižovanie dynamického zaťaženia strojov, strojových zariadení, mechanických sústav, konštrukcií a okolitého prostredia. Uvedené metódy vedú k znižovania nebezpečenstva poškodzovania zdravia človeka, k zvýšeniu jeho bezpečnosti, pohody a optimálnej výkonnosti. Monografia je určená vysokoškolským učiteľom, študentom technických a prírodovedných univerzít, odborníkom -- špecialistom zaoberajúcim sa znižovaním dynamického zaťaženia mechanických sústav a okolitého prostredia, ale aj širšej odbornej verejnosti. Všeobecný výklad teórie sa spája s technickými aplikáciami a preto má využitie aj v technickej praxi. Fyzikálnu podstatu (mechanického) kmitania konštrukcií a konštrukčných prvkov a akustické vlnenie (kmitanie) nemožno od seba oddeliť. Ak v ľubovoľnej konštrukcii sa vybudí mechanické kmitanie, toto kmitanie vybudí akustické vlnenie (kmitanie), ktoré pri dostatočnej amplitúde vnímame ako zvuk alebo hluk. Čím bude väčšia amplitúda a plocha kmitajúceho povrchu, tým sa bude do okolia emitovať aj väčšie množstvo akustickej energie. Preto sa publikácia viac zameriava na metódy znižovania hluku prostredníctvom znižovania amplitúdy mechanického kmitania, ktoré je hlavným zdrojom vybudenia hlukových emisií.
Key words:
hluk, kmitanie, diagnostika, vibroizolácia, znižovanie, materiály, meracia technika

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
jedná sa o habilita.nú prácu.


Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited