23. 1. 2020  3:04 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Získavanie znalostí z heterogénnych dátových úložísk pre potreby riadenia procesov
Autor: Ing. Veronika Grígelová, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent 1:doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Aleš Janota, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Získavanie znalostí z heterogénnych dátových úložísk pre potreby riadenia procesov
Abstrakt:Hlavným cieľom mojej dizertačnej práce bolo navrhnúť inkrementálny spôsob získavania znalostí a následného rozširovania základne o nové znalosti získané využitím data miningových nástrojov a komunikáciou s expertami s nevyhnutnou potrebou ETL procesu pre úpravu dát za účelom dosiahnutia zefektívnenia a zvýšenia kvality procesu lakovania v automobilovej spoločnosti. Na začiatku je analyzovaný súčasný stav ukladania dát a je navrhnutá analytická platforma pre spracovanie veľkého objemu dát (Big Data) zohľadňujúca koncept Industry 4.0, vrátane návrhu prostredia Hadoop, inštalácie jednotlivých komponentov a definovanie možností prenosu dát. Ďalej sme sa zaoberali získavaním heterogénnych dátových zdrojov, ktoré priamo alebo nepriamo vplývajú na proces lakovania. Nevyhnutným krokom, ktorý nasledoval, je ETL proces, ktorý pokrýva fázu extrakcie údajov zo zdrojových systémov, ku ktorým bol nevyhnutný individuálny prístup. Najkomplikovanejšou fázou je transformácia zdrojových dát pomocou špecializovaného analytického nástroja, ktorý je schopný pôvodné vstupné dáta prečítať a pomocou pokročilých funkcií ich upraviť do použiteľnej formy, pričom táto fáza bola časovo najnáročnejšia. V procese sú použité data miningové algoritmy ako neurónové siete, ktoré bolo potrebné trénovať, testovať a validovať. Pre využitie týchto pokročilých algoritmov bola vytvorená aplikácia ArIn na načítanie procesných hodnôt z výroby a následné využitie natrénovanej neurónovej siete pre predikciu chýb na kvalite laku v priebehu lakovacieho procesu. Na záver je vytvorený celkový návrh postupu vykonávania práce od zozbierania vstupných dátových zdrojov cez integráciu dát až po vytvorenie neurónových sietí aplikovaných na reálne procesné hodnoty z výroby.
Kľúčové slová:získavanie znalostí, data mining, Hadoop, neurónová sieť, KDD

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene