19. 1. 2020  16:32 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh a realizácia malého IS v prostredí Web s využitím UML
Autor: Ing. Juraj Hříbal
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:Ing. Eduard Nemlaha, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a realizácia malého IS v prostredí Web s využitím UML
Abstrakt:Kľúčové slová: Informačný systém. PHP. Web. UML. Databáza. HŘÍBAL, Juraj: Návrh a realizácia malého IS v prostredí Web s využitím UML.[Bakalárska práca]-Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta; Katedra aplikovanej informatiky a automatizácie.- Školiteľ: doc. Ing. Pavol Tanuška, PhD., - Trnava: MtF STU, 2010. Hlavným cieľom mojej bakalárskej práce je priblíženie základných pojmov, ktoré sa týkajú návrhu informačného systému, opísať základné techniky vývoja systému pomocou UML a vybraných diagramov. V prvej kapitole sú definované pojmy ako informačný systém, životný cyklus vývoja systému, metodiky a techniky používané pri návrhu a vývoji systému. Tiež je popísaná história a vymenované diagramy používané pri návrhu a vývoji IS pomocou jazyka UML. V druhej kapitole je popis konkrétneho zákazníka, problémovej oblasti a opis firemných procesov, ktoré prebiehajú vo firme, z týchto popisov je vytvorený katalóg užívateľských požiadaviek. Tretia kapitola sa venuje samotnému návrhu konkrétneho informačného systému. Súčasťou návrhu je dátová analýza, z nej vytvorený entitno-relačný diagram, z ktorého je pomocou transformácií vytvorený logický a fyzický model. Pomocou vybraných Use-Case diagramov a diagramov aktivít je vytvorený dynamický model IS. Poslednej, štvrtej, kapitole som navrhol dizajn aplikácie a implementoval použitím jazykov HTML a PHP pre tvorbu softvéru vo Web prostredí. Na záver sú popísané možnosti ovládania systému, čím som vytvoril z časti programátorskú a užívateľskú príručku.
Kľúčové slová:Informačný systém, PHP, UML, Databáza, Web

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene