23. 1. 2020  2:40 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh a realizácia malého IS s využitím UML
Autor: Ing. Ondrej Taranda
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:Ing. Jaroslav Zeman
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a realizácia malého IS s využitím UML
Abstrakt:TARANDA, Ondrej: Návrh a realizácia malého IS s využitím UML. [Bakalárska práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky. Vedúci práce: doc. Ing. Pavol Tanuška, PhD. Kľúčové slová: katalóg užívateľských požiadaviek, UML, dátová analýza Táto bakalárska práca je zameraná na návrh malého informačného systému. V prvej časti sú popísané procesy a vzťahy vo fiktívnej firme Protopnet Slovakia. Katalóg užívateľských požiadaviek presne definuje potrebné funkcie systému. Model informačného systému je vytvorený pomocou prípadov použitia, diagramov prípadov použitia a diagramov aktivít. V druhej časti je popis navrhovaného systému a dátová analýza, ktorá zahŕňa všetky entity a vzťahy. Na jej základe je vytvorený entitno-relačný diagram. Tretia časť rieši vytvorenie databázy pre informačný systém transformáciami entít a relácií. Vytvorený fyzický model systému je priamo využiteľný na implementovanie databázy na databázový server. Štvrtá časť sa zaoberá návrhom a implementáciou systému. Obsahuje programátorskú a užívateľskú príručku. V záverečnej časti je zhrnuté splnenie cieľov úlohy a vyhodnotenie prínosu práce.
Kľúčové slová:katalóg užívateľských požiadaviek, UML, dátová analýza

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene